شاخص های استرین حرارتی

استرین بعنوان پاسخ فیزیولوژیکی انسان نسبت به یک عوامل خارجی تعریف شده است. در صورتی که عامل خارجی, شرایط حرارتی محیط باشد, تحت عنوان استرین حرارتی نامیده می شود. استرین های...