توصیه های CDC و EPA در مورد نحوه دفع زباله های عفونی
Center for Disease Control &Prevntion= CDC
Environmental Protection Agency = EPA
نوع زباله پزشکی CDC EPA
زباله عفونی روش دفع زباله عفونی روش دفع
میکروبیولوژیک (نمونه کشت عوامل میکروبی ) بله استریل کردن با بخار،
سوزاندن(زباله سوز)
بله استریل کردن با بخار، سوزاندن(زباله سوز)
خون و محصولات خونی بله استریل کردن با بخار ، سوزاندن(زباله سوز)، فاضلاب بهداشتی بله استریل کردن با بخار ، سوزاندن(زباله سوز) ،فاضلاب بهداشتی، گندزدایی شیمیایی (فقط برای مایعات )
پاتولوژیک (بافت ها- اعضا) بله سوزاندن بله سوزاندن(زباله سوز)،استریل کردن با بخارهمراه با سوزاندن یا خرد کردن، دفن کردن یا سوزاندن
وسایل تیز( سوزن ) بله استریل کردن با بخار، سوزاندن(زباله سوز) بله استریل کردن با بخار ،زباله سوز
وسایل مربوط به ایزوله کردن بیماران مبتلا به امراض مسری خیر بله استریل کردن با بخار،زباله سوز
لاشه آلوده حیوانات اجزای بدن و وسایل استراحت و خواب بله استریل کردن با بخار ، زباله سوز(لاشه حیوانات) بله استریل کردن یا بخار همراه با استفاده از خرد کردن (بجز وسایل خواب )
زباله های آلوده آزمایشگاه خیر انتخابی بسته به نظر کمیته بیمارستان اگر زباله عفونی تلقی شود استریل کردن توسط بخار یا زباله سوز
زباله های جراحی و اتوپسی خیر انتخابی بسته به نظر کمیته بیمارستان اگر زباله عفونی تلقی شود استریل کردن توسط بخار یا زباله سوز
واحد دیالیز خیر انتخابی بسته به نظر کمیته بیمارستان اگر زباله عفونی تلقی شود استریل کردن توسط بخار یا زباله سوز
تجهیزات آ لوده خیر انتخابی بسته به نظر کمیته بیمارستان اگر زباله عفونی تلقی شود استریل کردن توسط بخار یا زباله سوز