ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه ايمنی صنعتی سال 97 وزارت علوم


1294- مجموعه ايمنی صنعتی كد ضريب 1
دانشكده سلامت ايمني و محيط زيست -دانشگاه علوم پزشك شهید بهشتی تهران/ دوره تحصیلی روزانه/ عنوان رشته یا گرایش: ايمنی صنعتی/ کد محل تحصیل 22972/ نیم سال دوم 5 نفر
دانشگاه غيرانتفاعی علم و هنر – يزد/ دوره تحصیلی غيرانتفاعی/ عنوان رشته یا گرایش: ايمنی صنعتی/کد محل تحصیل 22973/ نیم سال اول 20 نفر
موسسه غيرانتفاعی تابناك – لامرد/ دوره تحصیلی غيرانتفاعی/ عنوان رشته یا گرایش: ايمنی صنعتی/ کد محل تحصیل 22974 /نیم سال اول 20 نفر
موسسه غيرانتفاعی كار/ دوره تحصیلی غيرانتفاعی/ عنوان رشته یا گرایش: ايمنی صنعتی/ کد محل تحصیل 22975/نیم سال اول 20 نفر
موسسه غيرانتفاعي كاسپين - البرز قزوين/ دوره تحصیلی غيرانتفاعی/ عنوان رشته یا گرایش: ايمنی صنعتی/ کد محل تحصیل 22976/ نیم سال اول 20 نفر

1294 - مجموعه ايمنی صنعتی كد ضريب 2
دانشگاه تهران/ دوره تحصیلی روزانه/ عنوان رشته یا گرایش:ايمنی، بهداشت و محيط زيست/ کد محل تحصیل 22977 / نیم سال اول 7 نفر
دانشگاه تهران/ دوره تحصیلی دوم/عنوان رشته یا گرایش:ايمنی، بهداشت و محيط زيست/ کد محل تحصیل 22979 / نیم سال اول 5 نفر
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان كيش)/ دوره تحصیلی پرديس خودگردان/ عنوان رشته یا گرایش:ايمنی، بهداشت و محيط زيست/ کد محل تحصیل 22981/ نیم سال اول 15 نفر

انتخاب رشته*های تحصيلی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته* در آزمون ورودی دوره*های كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1397 وزارت علوم از تاريخ 97/03/12 لغايت 97/03/19 می باشد.
منبع: سایت سازمان سنجش