ظرفیت پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 1399

ظرفیت پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای سال 1399

روزانه: 13 نفر
شهریه پرداز: 5 نفر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 2 نفر روزانه
دانشگاه تربیت مدرس: 2 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی تهران: 2 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 2 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 2 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی همدان: 3 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز

ظرفیت پذیرش دکترای ارگونومی سال 1399
روزانه: 6 نفر
شهریه پرداز: ندارد
دانشگاه علوم پزشکی: شیراز 3 نفر روزانه
دانشگاه علوم پزشکی: همدان 3 نفر روزانه
ظرفیت پذیرش دکترای پژوهشی ارگونومی
دانشگاه علوم پزشکی: تبریز 1نفر
دانشگاه علوم پزشکی: شیراز 1 نفر