ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 96

ظرفیت پذیرش بهداشت حرفه ای
  • 76 نفر روزانه
  • 43 نفر شهریه پرداز


ظرفیت پذیرش ارگونومی
  • 50 نفر روزانه
  • 12 نفر شهریه پرداز


ظرفیت پذیرش کارشناسی بهداشت حرفه ای:
دانشگاه دولتی مازاد
اصفهان 5 1
اهواز 4 2
ایران 5 1
تبریز 4 0
تهران 8 0
تربیت مدرس 4 1
زنجان 5 0
شهید بهشتی 4 3
شیراز 4 2
قزوین 4 2
کرمان 4 2
مازندران 3 1
همدان 7 1
یزد 4 2
جمع کل 65 18