اطلاعیه تکمیل ظرفیت رشته بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98


داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب رشته محل های مربوط بـه مرحله تکمیل ظرفیت، از ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 98/07/14 لغایت ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 98/07/16 با وارد نمودن کد رهگیری خود اقدام نمایند.

جدول تکمیل ظرفیت رشته ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 1398

دانشگاه های متقاضی
عادی شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 1
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 1 0
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1 0
دانشگاه علوم پزشکی مدرس تربیت 1 0
دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 1
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1 0
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 0 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1 0
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 0 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1 0
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1 0
دانشگاه علوم پزشکی همدان 1 1جدول تکمیل ظرفیت رشته ارشد ارگونومی 1398

دانشگاه های متقاضی
عادی شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 0
دانشگاه علوم پزشکی ایران 1 0
دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 0
دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 0 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1 0
دانشگاه علوم پزشکی همدان 0 1