7 ویژگی شخصیتی برای متخصصین HSE


1️⃣ همدلی Empathy : توانایی درک نظرات دیگران و وارد کار گروهی آنان شدن


2️⃣ جرات Assertiveness: قادر بودن به بیان احساسات، باورها و افکار و دفاع از حقوق دیگران به روشی غیرمخرب


3️⃣ انگیزه ناگهانی Impulse: توانایی مقاومت یا اجتناب از یک وسوسه، تصمیم، انگیزه و قصد ناگهانی در کاری. کسانی که قادر به کنترل خوب تصمیم ناگهانی باشند، میتوانند صبر کنند و قبل از اینکه تصمیمی بگیرند که منجر به پشیمانی شود، خوب بیندیشند.


4️⃣ مسئولیت اجتماعی Social Responsibility: دارای روحیه همکاری و همیاری در قبال اجتماع و محل کار


5️⃣ تحمل فشار روحی Stress Tolerance: توانایی ایستادگی و تحمل در برابر پیشامدهای نامطلوب و شرایط و موقعیتهای تنش زا بدون اینکه روحیه خود را ببازیم.


6️⃣ حل مشکلات Problem Solving: قادر بودن به تشخیص و روشن کردن مشکلات و ایجاد و تحقق بخشیدن راه حل های موثر و بالقوه.


7️⃣ روابط میان فردی Interpersonal Relationships: توانایی ایجاد روابطی با رضایت متقابل برای کمک به ایجاد روابط موثر در محیط کار. قبل از اینکه بتوانید دیگران را مدیریت کنید، ابتدا باید قادر به مدیریت خود باشید. اعمال و واکنش شما و راه و روشی که برنامه ریزی می کنید، بخش حیاتی از مهارتهای سرپرستی شماست.
" هر چه بیشتر بتوانید احساسات و رفتارتان را کنترل کنید، به همان اندازه قادر به کنترل یک وضیعت خواهید بود، خصوصیتهای روابط میان فردی را در خود پرورش دهید تا یک سرپرست برتر شوید"