وظایف مسول ایمنی

وظايف مسئول ايمني به شرح زير مي باشد:
 1. بازرسي و كنترل مستمر قسمتهاي مختلف كارخانه به منظور پيدا كردن نواقص حفاظتي و ايمني و پيشنهاد رفع آنها جهت ايجاد محيط سالم كار.
 2. تهيه طرحها و برنامه هاي حفاظتي و ايمني و همكاري و مشاركت در اجراي آنها.
 3. دريافت مقررات و دستورالعملهاي حفاظتي از مراجع ذيصلاح و انجام اقدامات لازم جهت اجراي دقيق آنها در كارخانه.
 4. تهيه گزارش حوادث و سوانح ناشي از كار و تعيين علل و بروز حوادث و پيشنهاد طرحهاي لازم جهت جلوگيري از بروز حوادث.
 5. تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور آشنا نمودن كاركنان به مسايل ايمني و حفاظتي.
 6. راهنمايي و ارشاد كليه كاركنان در حين كار و آشنا نمودن آنان با نحوه صحيح و بي خطر انجام كار با ماشين آلات و ابزار به منظور جلوگيري از وقوع حوادث.
 7. شركت در جلسات كميته حفاظت و بهداشت كار و ارائه گزارشات لازم.
 8. تهيه و جمع آوري عكس،اسلايد،بروشور،پوستر و نصب آنها در محل هاي مناسب كارگاه جهت آگاهي دادن به كاركنان.
 9. بازديد و كنترل مستمر وسايل اطفاء حريق و انجام اقدامات لازم جهت شارژ كپسولهاي آتش نشاني.
 10. درخواست لوازم حفاظتي و ايمني مورد نياز و پيگيري جهت تأمين آنها.
 11. صدور برگ حادثه جهت آسيب ديدگان ناشي از كار و مشاركت در ترتيب اعزام و بستري نمودن آنها.
 12. تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز.