کارگران جوشکار همواره در معرض تماس با گازها و بخارات حاصل از جوشکاری می باشند، می توان انتظارداشت مجموعه ای از عوارض ناشی از استنشاق این گازها و بخارات در افراد جوشکار افت می شود .
1.وجود گاز مونواکسید کربن باعث متهوموگلوبینی
2.گازهای ازن و اکسیدهای نیتروژن برروی سیستم تنفسی موثر هستند.
3.بخارات اکسید آهن می توانند سبب سیدروزیس شود و وجود ترکیبات کروم بخصوص کروم شش ظرفیتی خطر بالقوه سرطان زائی دارد.
3.دی اکسید نیتروژن در سالمونلاها ایجاد جهش ژنی می نماید.
4.وجودسرب می تواند آسیبهای جدی به سیستم خون و اعصاب وارد نماید.
5. چنانچه سطح جوشکاری آغشته به روغن و ئیدروکربن ها و ترکیبات حاوی فسفر باشد هنگام جوشکاری احتمال ایجاد گازهای مختلفی از جمله گاز فسژن وجود دارد.
6.وجود ذرات گردوغبار و بخارات فلزی می توانند باعث بیماری های ریوی از قبیل فیبروز ریه و تنگی نفس گردد.