ارزیابی ریسک علاوه بر اینکه از لحاظ قانونی باید اجرا شود ، در حفظ کارکنان و فعالیت تجاری شما کمک می کند تا بر روی خطراتی که در محیط کار شما واقعا دارای اهمیت هشتند و بالقوه می توانند سبب بروز صدمات جدی شوند ،متمرکز شوید. در بسیاری از موارد اندازه گیریهای مستقیم می تواند براحتی خطرات را کنترل کند برای مثال اطمینان از تمییز شدن محل از ریخته شده میتواند سبب جلوگیری از لیز خوردن افراد شود و یا بسته بودن کشوهای میز مانع اسیب رسیدن به نفرات میشود . در اغلب موارد می توان با روشهای ساده ، ارزان و موثر از حفظ دارائی های با ارزش اطمینان حاصل کرد.

قانون انتظار حذف کلیه ریسک ها را ندارد ف اما شما باید تا ((حد معقول)) از افراد خود محافظت کنید. این راهنما چگونگی دستیابی به این هدف را با کمترین وسواس به شما ارائه می دهد.ارزیابی ریسک چیست؟

به طور ساده ارزیابی ریسک عبارت است از یک بررسی دقیق در موردیکه چه چیز در محل کار شما می تواند سبب آسیب رساندن به نفرات گردد. به طوریکه بتوانید تشخیص دهید که آیا اقدامات پیشگیرانه موجود کافی است یا باید اقدامات بیشتری جهت جلوگیری از اسیب انجام گیرد . کلیه کارکنان حق دارند که در برابر اسیب های ناشی از احتمال در سیستم محافظت شوند.

حوادث و بیماریها ، جان نفرات را تهدید میکنند . همچنین اگر محصول فعالیت شما اسیب ببیند ،ماشین آلات دچار صدمه شوند . هزینه های بیمه افزایش میابد و یا در نتیجه همه این مسایل مجبور شوید به دادگاه بروید تمام فعالیت تجاری شما نیز تحت تاثیر قرار میگیرد . از لحاظ قانونی شما ملزم به ارزیابی ریسک های موجود در محل کار خود هستید به طوری که در نهایت بتوانید یک برنامه برای کنترل ریسک را پیاده نمایید.

چگونگی ارزیابی ریسک

پنج مرحله زیر را دنبال کنید:

v مرحله اول : شناسایی خطرات

v مرحله دوم: تعیین اینکه چه کسی و چگونه ممکن است صدمه ببیند

v مرحله سوم: بررسی ریسک های موجود و اجرای اقدامات پیشگیرانه

v مرحله چهارم: ثبپ یافته ها و نتایج

v مرحله پنجم: بازبینی ارزیابی صورت گرفته و روزآمد کردن ان در صورت لزومفرایند را خیلی پیچیده نکنید . در بسیاری از سازمانها ، تمامی ریسکها بخوبی شناخته شده اند و ابزارهای کنترل مورد نیاز نیز براحتی قابل استفاده هستند . به عنوان مثال ، شما احتمالا میدانید که کدام یک از کارگران شما بارهای سنگین که منمکن است به کمر انها آسیب برساند را جابجا می کنند و یا در چه محلهایی احتمال لیز خوردن و افتادن افراد بیشتر است . بنابراین برای جلوگیری از صدمات احتمالی ، کافی است اقدامات و ابزارهای پیشگیرانه مورد نیاز را بررسی کنید.

به خاطر داشته باشید در هر صورت شما مسئول مراقبت از حسن اجرای ارزیابی هستیدهنگامی که درباره ارزیابی ریسک خود می اندیشید ، بیاد داشته باشید که:

* خطر عبارت است از هر چیزی که میتواند موجب آسیب شود، مانند مواد شیمیایی ، الکتریسیته و ....

* ریسک عبارت است از احتمال آسیب دیدن نفرات با این خطرات به همراه نمایش میزان و خامت آسیب های احتمالی.چگونگی ارزیابی ریسک:

* شناسایی خطرات :

در وهله اول باید مشخص کنید که افراد چگونه ممکن است اسیب ببینند. وقتی شما هر روز در یک محل مشغول به کار هستید، مشاهده خطرات احتمالی آسان است ، در اینجا برخی از روشهای مهم برای کمک به شناسایی خطرات اورده شده است:

ü بازدید و بازرسی در محل کار و مشاهده مواردی که می توانند سبب آسیب شوند .

ü پرسیدن نظرات کارکنان و یا نمایندگان آنها . ممکن است به مواردی اشاره کنند که شما در نگاه اول متوجه انها نشده اید

ü استفاده از دستورالعملها سازنده و برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی( MSDS) و یا تجهیزات مختلف نیز در شناخت خطرات و کنترل آنها بسیار سودمند است.

ü بازنگری در گزارش حوادث و بیماریها . این گزارش ها اغلب در شناسایی خطراتی که کمتر مورد توجه بوده ان کمک خوبی است.

ü همیشه بخاطر داشته باشید که برای خطراتی که در درازمدت بر روی سلامتی تاثیر گزارند ، فکری بکنید( مانند: سر وصدا ، مواجهه با مواد شیمیایی در درازمدت و ...)* تعیین اینکه چه کسی و چگونه ممکن است آسیب ببیند.

برای هر خطر دقیقا مشخص کنید که چه کسی ممکن است اسیب ببیند . این امر در شناخت بهترین روش برای مدیریت ریسک به شما کمک خاهد کرد . این به معنی لیست کردن هر نفر با نام نیست بلکه منظور شناسایی گروه نفرات است ) مانند کارکنان انبار ..

در هر مورد چگونگی اسیب احتمالی را مشخص کنیدفیعنی نوع صدمه و یا بیماری که میتواند رخ دهد را مشخص کنید . برای مثال : قفسه چین ها ممکن است در صورت بلند کردن و برداشتن متناوب بسته ها مختلف از ناحیه کمر دچار صدمه و آسیب شوند

به یاد داشته باشید که:

برخی کارکنان ،الزامات مخصوص به خود را دارند، مثلا کارکنان جدیدالورود و یا جوان و یا معلولین ممکن است در یک ریسک ویژه قرار گیرند. برای برخی خطرات ملاحظات بیشتری مورد نیاز است
نضافتچی ها ،بازدید کنندگان ، پیمالنکاران ، کارگران تعمیرات و کلیه افرادی که تمام وقت انجا حظور ندارند.
سکاکنان شهر اگر از جانب شما امکان صدمه به انها وجود دارد
اگر به صورت شراکتی کار میکنید ،لازم است در مورد چگونگی تاثیر کار خود بر رویسایر اعضاء نیز بیادیشید همانطور که در مورد چگونگی تاثیر کار آنها بر روی فعالیت خود نگرانید، با انها صحبت کنید.
از کارکنان خود بخواهید کسانی را که ممکن است شما فراموش کرده باشید معرفی کنند.

* بررسی ریسکهای موجود و اجرای اقدامات پیشگیرانه