عناصرایمنی در نردبان
1. ساختمان مناسب
2. استفاده درست از نردبان
3. نگهداری مناسب از نردبان
قوانین کلی برای کلیه نردبان ها

برای انجام کار صحیح و ایمن با نردبان توجه به موارد زیر که شامل کلیه نردبان ها می گردد لازم و ضروری است . در ادامه علاوه بر ذکر موارد زیر موارد ایمنی مختص هر یک از انواع نردبان ها نیز بیان خواهد شد .
 برای انجام کاری که قصد انجام آن را دارید برنامه ای مشخص داشته باشید .
 روش های درست استفاده از نردبان ها را فرا بگیرید .
 از نردبان ها تنها برای اهداف طراحی شده استفاده کنید .
 نردبان ها را از روغن ، گریس و سایر مواد لغزنده عاری گردانید .
 بیش از حد ظرفیت نردبان بر آن اضافه نکنید .
 نردبان را در زمانی که در حال استفاده قرار دارند جابجا نکنید یا وضعیت آنها را تغییر ندهید .

مواد و طراحی
1. حفظ یکپارچگی و فضای بین پله ها
الف : پله ها می بایست همیشه موازی و همتراز باشند .
ب : فاصله ای برابر میان پله ها داشته باشند .
پله ها می بایست در سرتا سر طول نردبان از فاصله یکسانی برخودار باشند و بیشتر از30 سانتی متر نشود . بدون حفظ یکپارچگی و فاصله یکسان میان پله ها ، کارگر نمی تواند مطمئن شود که پله بعدی در کجا قرار می گیرد . بعضی کارگران در دسترسی به پله های بیش از 30 سانتی متر دچار زحمت خواهند شد .

2. نردبان های چوبی
الف : چوب ممکن است دارای نقاطی ضعیف چون گره ها باشد که می تواند موجب شکستن شود .
ب : بعد از آنکه نردبان چوبی از حیث وجود نقاط ضعیف و شکننده در ساختار چوب تائید شد ، نردبان مورد نظر می بایست با یک محافظ شفاف پوشیده شود تا در برابر فرسودگی و پوسیده شدن مقاوم باشد .
ج : حتی با وجود یک پوشش حفاظتی ، ممکن است چوب نسبت به تغییرات دما و رطوبت واکنش نشان دهد ، مثلا تاب بردارد .

3. نردبان فلزی
الف : نردبان فلزی ممکن است دارای لبه های تیز باشد که منجر به آسیب دیدن کارگر شود .
ب : فلز ممکن است زنگ بزند و یا دچار خوردگی شود ، این امر منجر به تضعیف شدن نردبان می گردد .
ج : برای جلوگیری از این وضعیت کلیه نردبان های فلزی می بایست رنگ آمیزی و یا ضد زنگ شوند .
د : از استفاده نردبان های فلزی در نزدیکی خطوط انتقال برق می بایست خودداری کرد ، چرا که بی گمان رسانای جریان برق هستند .