نصابان و بازکنندگان داربست در زمانی که امکان پذیر است و ایجاد مشکل نکند ملزم به استفاده از وسایل حفاظت فردی هستند .

• فردی واجد صلاحیت می بایست امکان استفاده از تجهیزات حفاظتی و ایمنی آن را برای نصابان و بازکنندگان داربست در هر مرحله از کار تعیین کند .
• نصب یا بازکردن داربست می بایست تنها توسط افراد واجد صلاحیت انجام گردد و نظارت شود .

ستون های عمودی داربست می بایست :
1. بر روی یک سطح محکم قرار بگیرند .
2. قادر به تحمل وزن ناشی از داربست و هر چیزی که بر روی آن قرار گرفته است باشد .

• از استفاده پالت ها ، جعبه ها ، آجر و یا سایر مواد ناپایدار در حمایت از داربست خودداری شود .

• کلیه داربست ها می بایست تراز و برای هدف مشخصی طراحی شده باشد .

• داربست ها می بایست به ساختار ساختمان تقریبا 4.6 متر حمایت شوند . 6.1 متر بصورت عمودی ولی در حالت افقی از 6.4 متر بیشتر نشود .

داربست نزدیک خطوط انتقال برق :

جدول زیر راهنمائی برای کار در نزدیکی خطوط برق در هنگام نصب و کار بر روی داربست پیشنهاد می کند :
ولتاژ برق حداقل فاصله
حداکثر تا 66 کیلو ولت ( حداکثردهانه 125 متر ) 4 متر
بیش از (حداکثر دهانه 25 متر ) 5 متر
برای هر میزان ولتاژ ( فاصله بیش از 125 متر و کمتر از 250 متر ) 6 متر
برای هر میزان ولتاژ( فاصله بیش از 250 متر و کمتر از 500 متر ) 8 متر
برای هر میزان ولتاژ ( فاصله بیش از 500 متر ) نباید کمتر از 8 متر باشد

• مراقب استفاده برق بر روی داربست باشید .

• فاصله ایمن از خطوط برق را حفظ کنید :

 3 متر از خطوط برق تا 50 کیلو ولت
 به ازای هر کیلوولت افزایش بیش از 50 کیلو ولت به مقدار فاصله 10 سانتی متر اضافه می شود .

به طور عملی :
 حداقل فاصله ایمن از خطوط برق 300 ولت 1 متر می باشد .
 حداقل فاصله ایمن از خطوط بیش از 300 ولت 3 متر می باشد .
ماده 65 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی : بجز داربست های مستقل ، هر داربستی باید در فاصله های مناسب ، در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار شود .