فسفر از لحاظ حریق ماده بسیار خطرناکی است . معمولا به دو شکل است : فسفر سفید و فسفر قرمز
فسفر سفید :
1- در 44 درجه سانتی گراد ذوب می شود .
2- خودبه خود در هوا آتش می گیرد .
3- بسیار سمی است .
4- در تماس با مواد اکسید کننده قابل انفجار است .
5- انبار کردن و یا حمل و نقل آن زیر آب باید صورت گیرد .
فسفر قرمز :
1- در 500 درجه سانتی گراد ذوب می شود .
2- خودبه خود در هوا آتش نمی گیرد ولی ممکن است بر اثر اصطکاک آتش گیرد .
3- سمی نیست .
4- در تماس با مواد اکسید کننده واکنش شدید نشان می دهد .
5- انبار کردن و یا حمل و نقل آن رعایت موارد ایمنی فسفر سفید را لازم ندارد .
بنابراین از مقایسه دو نوع بالا ، نوع سفیدش بسیار خطرناک است .
هر دو نوع فسفر را باید از مواد اکسید کننده ، مایعات قابل اشتعال ، مواد خورنده و مواد منفجره دور نگه داشت.
در صورت حریق برای هر دو نوع بهترین راه خاموش کردن آب فراوان ریختن بر روی آن ها می باشد . تا کاملا خاموش و سرد شوند سپس روی آن را با ماسه مرطوبی پوشاند . در صورت عدم امکان دسترسی به آب ، باید از گازه co2 استفاده نمود که موثرترین خاموش کننده فسفر است .