١)مشخصات فیزيكي گاز FM200:
- FM200 گازي بی رنـگ اسـت کـه تحـت فشارمضـاعف گـازنیتروژن(360psi معـادل 24.8bar ) بصـورت مـايع
ذخیره سازی می شود. اين گازبه ھنگام تخلیه بصورت بخارغیرھادی بـی رنـگ و شـفاف درمحـیط آزاد مـی شود و تا حدي مانع ديد افراد می شود.
- FM200 عايق جريان الکتريسیته بوده فلـذا بـرای انجـام عملیـات اطفـاء حريـق درامـاکنی کـه بـدلیل وجـود تجھیزات الکتريکی, ھادی نبودن عامل اطفاء جھت جلوگیری از بـروز ھرگونـه اتصـال کوتـاه موردتوجـه اسـت بسیار مفید فايده خواھد بود.
2) مشخصات شیمیايی گازFM200 :
درجه سمی بودن گاز FM200 به اندازه ای است که دررده گازھای پاک (Clean Agent) طبقـه بنـدی مـی
شود وازآنجايی که سطح مسمومیت ايجاد شده توسط آن به مراتب ازھالون کمتر است مـی تـوان از آن بـا
اطمینان کامل در اماکنی که احتمال حضور دائمی افراد درآنھا وجود دارد استفاده نمود.
- ازآنجـايی کـه FM200 فاقـد برومـاين يـا کلـراين مـی باشـد تـاثیرمخرب آن بـرروی لايـه اوزن, کـه بامعیـارOzone Depletion Potential سنجیده مي شود, بسیارناچیز بوده ودرحد صفرارزيابی می شود.
- بنابراين گاز FM 200 پـس از آزاد شـدن ھـیچ مـاده باقیمانـده ای درمحـیط ازخـود بجـای نمـی گـذارد ( No Residue) و نیاز به تمیزکردن محیط پس ازاطفا ندارد.
- پس از آزاد شدن ودرصورت شرکت نکردن درچرخه حريق گاز FM200 بین ٣١ تـا ٤٢ سـال درمحـیط زيسـت
باقی می ماند .
- به طورمعمول غلظت طراحی گاز FM200 ھفت درصد می باشد که اين امر باعث می شود نسـبت قـدرت
اطفاء کنندگی درواحد جرم اين گاز تا حد قابل توجھی افزايش يابد.

3 )جنبه های ایمنی :
- طبق استاندارد حد تاثیر قابل ملاحظه برروی سیستم عروقی (٩ (NOAEL درصد می باشد که با توجه به
غلظت طراحی گازFM200 (ھفت درصد) تاثیر مخرب اين گاز برروی سیستم عروقی وتنفسی بسیار پايین
می باشد.
4 ) کاربرد :
- FM200 برای اطفاء ھرسه کلاس حريق AوBوC مناسب بوده وقابل بھره برداری است . ولیکن بدلیل تمیزبودن وعدم بجای گذاردن مواد باقیمانده ازيک سو و عدم ھدايت الکتريکی ازسوی ديگر بیشتر برای حفاظت فضاھايی که احتمال حضور انسان و تجھیزات الکتريکی بصورت توامان درآنھا می رود ازقبیل اتاقھای کامپیوتر, تجھیزات مخابراتی و ... بکارمی رود.
5 ) مکانیزم اطفا آتش :
FM200 برای خاموش کردن آتش ازطريق جذب حرارت شعله (حذف ضلع حرارت) ومصرف اکسـیژن (حـذف ضلع اکسیژن) عمل می نمايد. بدين ترتیب FM200 وارد زنجیره شیمیايی حريـق گشـته وتحـت حـرارت بـالا تولید راديکالھای آزاد فلز می نمايد. سپس اين راديکالھـا بـا اکسـیژن موجـود درحريـق ترکیـب شـده وضـمن مصرف اکسیژن وحذف آن (که منجربه ناقص ماندن سـیکل حريـق مـی گـردد) بـدلیل گرمـاگیربودن واکـنش, حرارت شعله رانیزجذب می نماينـد . بـدين ترتیـب ودرمـدت زمـانی نزديـک بـه ١٠ ثانیـه پـس از تخلیـه گـازFM200 عملیات اطفاء آغاز شده و به فاصله کوتاھی حريق مھار می گردد.
- انجام سريع عملیات اطفاء توسط FM200 تولید محصولات میانی زيان آور و سمی (By-Produces) ازجملـه
مونوکسید کربن (co) را به حداقل رسانیده وبدين ترتیب خسارت کمتر, ھزينه پاکسازی و بازسـازی کمتـر وضريب ايمنی بالاتری برای افرادحاضردرمحیط به ھمراه خواھد داشت.
طورکلی برای محافظت درتمامی اماکن وتجھیزاتی که باگاز ھـالون محافظـت مـی شـوند قابـل اسـتفاده
است .بدلیل شباھت درتجھیزات, سیستم ھای گازھالون می توانند باکمترين میـزان تغییـر بـرای سیسـتم
ھای اطفاء گازی FM200 استفاده شوند .