طبقه بندی مواد سوختنی براساس استاندارد BS و NFPA

برطبق استاندارد BS ( استاندارد انگلستان ) طبقه بندی مواد سوختنی به ترتیب زیر می باشد:

A - جامدات قابل اشتعال
B - مایعات قابل اشتعال
C - گازها
D - فلزات قابل اشتعال
E - وسایل الکتریکی
F - چربی ها و روغن های خوراکی


و بر اساس استاندارد NFPA (سازمان ملی حفاظت حریق امریکا ) :

A - جامدات قابل اشتعال
B - مایعات قابل اشتعال وگازها
C - وسایل الکتریکی
D - فلزات قابل اشتعال
K - روغن ها و چربی های خوراکی


که برخلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند ترتیب این طبقه بندی براساس حروف الفباست ، طبقه بندی این گروه ها برگرفته از اولین حرف مشخصه هرگروه می باشد...به این صورت :


  • گروه " A " برگرفته از کلمه ی " Ash " به معنی خاکستر


  • گروه " B " برگرفته از " Barrel " ب معنی بشکه
  • گروه " C " برگرفته از " Current " ب معنی جریان
  • گروه " D " برگرفته از " Dynamit "
  • گروه " E " برگرفته از " Electrical Equipment " به معنی تجهیزات الکتریکی
  • گروه " F " برگرفته از " Fat " ب معنی چربیوگروه بندی NFPA هم ب همین ترتیب و فقط :

  • گروه " K " برگرفته از " Kitchen " ب معنی آشپزخانه می باشد.