1) زمان تخليه خاموش كننده با وزن 1 تا 6 كيلوگرم زما ني بين 8 تا 10ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 4 الي 6 متر مي باشد .

2) زمان تخليه خاموش كننده با وزن ماده 6 تا 12 كيلو گرم زماني بين 10 تا 14 ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 4 الي 6 متر مي باشد .

3) زمان تخليه خاموش كننده گاز كربنيك با وزن ماده 4 تا 6 كيلو گرم زما ني بين 17 تا 20 ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 2 متر مي باشد .

4) زمان تخليه خاموش كننده آب و آب/كف با وزن 6 تا 10 ليتر زماني بين 30 تا 50 ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 4 الي 6 متر مي باشد .

5) زمان تخليه خاموش كننده هالون با وزن 6 تا 10 ليتري زماني بين 10 تا 13 ثا نيه مورد نياز است كه طول پرتاب مواد 2 الي 3 متر مي باشد .

«« پس با توجه به توضيحات بالا نيازي به نزديك شدن به آتش بيش از متراژ ذكر شده نمي باشد. »