اتومبیل ها ، کامیون ها ، وسایل نقلیه صنعتی و دیگر ابزار از باطری های اسیدی – سربی استفاده می کنند . ممکن است گاها این باطری در خلال شارژ

کردن در اثر عدم رعایت نکات ایمنی منفجر شوند . انفجار در این باطریها می تواند باعث پرتاب اسید و ذرات به اطراف و وارد کردن اسیب و جراحت به

پوست و چشم افراد شود . انفجار در این باطریها می تواند به دو دلیل رخ دهد . یکی از دلایل به علت قابل اشتعال بودن گاز هیدروژن و دیگری به علت

خود جریان برق می باشد .

در خلال شارژ کردن باطریهای اسیدی – سربی گاز هیدروژن تولید می شود . اگر گاز هیدروژن به غلظت قابل اشتعال ( %75- 4 % حجم هوا ) در هوای نزدیک

باطری برسد . یک جرقه یا شعله می تواند آن را شعله ور سازد و باعث ایجاد انفجار گردد . قوس الکتریکی در کابل های شارژ در هنگام نصب کردن یا

باز کردن آنها ممکن است منشاء این جرقه ها باشد . حرارت با شعله خارجی که می تواند از منابع متفاوتی حاصل شود ، ممکن است از دیگر منابع اشتعال

و انفجار هیدروژن باشد .
نوع دوم انفجار زمانی رخ می دهد که اتصالات باطری صورت می گیرد . اگر دو باطری با ولتاژهای متفاوت به هم متصل شوند یا وقتی که ترمینال های قطب

باطری ها معکوس به هم متصل شوند ممکن است انفجار رخ دهد .
برای جلوگیری از انفجار نوع اول هوای اطراف باطری را باید با تهویه کردن رقیق نگه داشت تا گاز هیدروژن به غلظت حد دامنه lel و uel نرسد . قسمت

شارژ کردن باید مجهز به قفسه های شارژ و پوشش های خاصی بر روی دیوار و کف جهت جلوگیری از خسارت ناشی از پاشیدن اسید باشد . اتاق های شارژ باید

مجهز به چشم شوی و دوش اضطراری باشند . کارگران شاغل در این حرفه نیز می بایست از حفاظ چشم و دیگر لباسهای حفاظتی استفاده نمایند .

برای جلوگیری از انفجار ناشی از علت دوم باید توجه داشت که باطری های به هم متصل شده دارای ولتاژ یکسان باشند . اتصال منفی را به بدنه وصل

کنید ( برای ماشینی که دارای اتصال منفی می باشد ) و سپس آن اتصال را قطع سازید. کارگر باید در خلال این اقدامات از حفاظ مناسب چشم استفاده

نماید .