تبلیغات شما تبلیغات شما
پروژه های ایمنی و بهداشت
برترین کتابها
 • چک لیست ایمنی کارهای ساختمانی
 • انسان و تنش های حرارتی محیط کار
 • مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید
 • طب کار و بیماری های شغلی (جلد اول)
 • ارزیابی ایمنی از دکتر محمد فام
 • مهندسی روشنایی
 • نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

  موضوع: ﻫﺸﺖ ﺭﻭﺵ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮ

  1. 12-26-2015, 10:30 AM
   پست شماره:
   1

   parivash jamshidi آواتار ها

   شماره عضویت
   282
   تاریخ عضویت
   Jul 2015
   نوشته ها
   44
   پسندیده
   2
   مورد پسند : 39 بار در 37 پست
   Rep Power
   0

   Smile ﻫﺸﺖ ﺭﻭﺵ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮ

   ۱-ﺣﺬﻑ ﺧﻄﺮ ‏( Elimination of hazard ‏) :
   ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮ، ﺣﺬﻑ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ .
   ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺧﻄﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺗﺶ ﺯﺍ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﭘﺬﯾﺮ، ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﺍﯾﻤﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
   ۲- ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﻄﺮ ‏( Hazard level limitation ‏) :
   ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ، ﺧﻄﺮ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﮤ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
   ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﮥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﮐﺮﺩ.
   ۳-ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ ‏( Safety locks ‏) :
   ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑِ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ، ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ interlock,lock-in, lock-out.
   ۴-ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ‏( Fail- safe- design ‏) :
   ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻮﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
   -
   5- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ‏(Displays ‏) :
   ﺍﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ . ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎﺭﺳﻨﺞ ﻫﺎ، ﺁﻣﭙﺮﺳﻨﺞ ﻫﺎ، ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﺎ.
   ۶ -ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ‏(Warning ‏) :
   ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﯾﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
   ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﺩ، ﺷﻌﻠﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﮎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺩ، ﺷﻌﻠﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.
   ۷ -ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﯼ ‏( Isolation ‏) :
   ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
   ۸ - ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺍﺭ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ‏( Escape and Survival ‏) :
   ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺗﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ، ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺍﯾﻤﻦ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ.
   نوشته های وبلاگ
   تشکرها

   ACGIH (12-28-2015)
   ویرایش توسط parivash jamshidi : 12-26-2015 در ساعت 10:32 AM

  اطلاعات موضوع

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

  کلمات کلیدی این موضوع

  نمایش برچسب‌ها

  مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

  ارتباط با ما
  انجمن دانشجویان بهداشت حرفه ای در سال 1393 جهت پرسش و پاسخ و بررسی سوالات کاربران راه اندازی شده است
  وی بی ایران