چه زمانی از یراق تمام بدن استفاده می شود ؟
در زمانی که از تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط استفاده می کنید ، در صورتی که در معرض سقوط قرار دارید از یراق تمام بدن استفاده کنید .
یراق تمام بدن متشکل از تسمه هائی بدور شانه ، بطور ضربدری در شانه و بدور پاها.
در سقوط ،یراق تمام بدن کارگر را بیش از کمربند ایمنی حفاظت می کند ، چرا که نیرو را به محدوده وسیع تری از بدن توزیع می کند .
استفاده صحیح از یراق تمام بدن

یراق تمام بدن طراحی شده برای توقف سقوط می بایست دارای :

حلقه اتصال در پشت در میان لبه های شانه
حرف a در هر تسمه شانه پائین حلقه اتصال
فلشی بالای حرف a به سمت حلقه اتصال

توجه داشته باشید حلقه اتصال بین تسمه های شانه قرار بگیرد .

بازدید یراق تمام بدن

یراق تمام بدن را قبل از استفاده مورد بازدید قرار دهید. قلاب ، تسمه ها ، حلقه اتصال و برچسب سازنده را برای اطلاعات اضافی پیرامون استفاده ایمنی از یراق کنترل کنید .

قلاب

بسیاری از یراق های تمام بدن دارای سگک های قفل داخلی که سگک های اصطکاکی گفته می شود هستند . هرگونه خمیدگی ، شکستگی یا خراشیدگی را مورد بررسی قرار دهید . قلاب را تست کنید برای اطمینان از کوپلینگ محکم باشد.

تسمه :

تسمه را از نظر پوسیدگی ( نخ نما شدن ) ، بریدگی ، سوختگی را مورد بازدید قرار دهید ، تسمه های کهنه و آسیب دیده ، کوک های شل یا بریده شده .حلقه اتصال

از نظر هرگونه خمیدگی ، شکستگی و خراشیدگی کنترل کنید

برچسب سازنده

به برچسب سازنده کمربند توجه کنید . اطلاعات موجود در کمربند شامل موارد زیر است :

کد شناسائی سازنده
اندازه یراق
تاریخ تولید
شماره مدل

بعضی از یراق ها با بیش از یک کاربرد طراحی شده اند . برچسب سازنده را نسبت به طبقه بندی یراق چک کنید .

کاربردهای مختلف یراق با توجه به نوع طراحی آن
گروه a متوقف کننده سقوط

گروه d فرود کنترل شده

گروه e ورود به فضای سربسته ( بالا و پائین رفتن )

گروه l برای سعود به نردبان

گروه p قرار گرفتن در کار


پوشیدن یراق تمام بدن :

کلیه قطعات و تسمه ها را تنظیم کنید بگونه ای که یراق به اندازه کافی محکم شده باشد ، امکان جابجائی آزادانه را بدهد . کلیه تسمه های شل را بکشید بگونه ای که پاره نشود یا موجب سقوط شوند.
قلاب روی حلقه اتصال یراق برای توقف طراحی شده است .