مقررات رنگ برای تشخیص لوله ها:
1- قرمز اختصاص به لوله های اسپرینكلر و بالابرنده ها دارد.
2- نارنجی یا زرد اختصاص به لوله های حمل مواد خطرناك (به عنوان مثال مواد قابل انفجار) مواد سمی و خورنده (مانند اسیدها، بازها، گاز كلر، آمونیاك، دی اكسید گوگرد و سولفید هیدروژن) فشار و دمای بالا (به عنوان مثال بخار)، فشار بالا (به عنوان مثال آب و هوا) دارد. 3- رنگهای سفید و سیاه، خاكستری یا رنگهای آلومینیومی برای مواد امن استفاده می*شود.
4- آبی درخشان برای لوله هایی كه حاوی موادی كه برای تقلیل خطرات مواد خطرناك استفاده می*شود بكار می*رود. از این رنگ برای همه مواد محافظ دیگر در برابر حفاظت از آتش نیز استفاده می*شود. در جدول بعد استاندارد bs1710:1971 وbs:4800 جهت شناسایی لوله های حاوی مواد مختلف آورده شده است.

مقررات رنگ برای سیستمهای هیدرولیك:
1- سیاه برای فشار زیاد می*باشد.
2- قرمز برای تأمین فشار می*باشد (فشار مایع را نشان می*دهد)
3- قرمز متناوب برای فشار شارژی می*باشد (مجاری ورود پمپ بزرگتر از فشار اتمسفر است، همچنین برای كاهش فشار استفاده می*شود (فشار معین كمتر از فشار موجود می*باشد)
4- زرد برای سنجش جریان است. (میزان كنترل جریان سیال).
5- آبی برای تخلیه (خروج) به كار می*رود. (نمایش دادن برگشت انتقال سیال به مخزن)
6- سبز برای لوله های غیر فعال هیچگونه رنگی استفاده نمی*شود.

مقررات رنگ سیستمهای پنوماتیكی:
1-سیاه برای فشار زیاد است.
2- قرمز برای تأمین فشار است (نمایش دادن فشار هوا)
3- قرمز متناوب برای شارژ استفاده می*شود.
4- زرد برای تشخیص جریان است.
5- آبی برای تخلیه (خروج)
6- سبز برای مكیدن
7- برای لوله های غیر فعال از هیچ رنگی استفاده نمی*شود.

مقررات رنگ در محصولات خطرناك:رنگهای تركیبی در كانینرهای حمل مواد خطرناك بر طبق كمیسیون تجارت بین دول استفاده میشود.
1- حروف قرمز روی سفید برای سموم- مواد منفجره،* گازهای سمی و گاز اشك آور به كار می*رود.
2- حروف سیاه روی سبز برای گازهای تحت فشار به كار می*رود.
3- حروف سیاه روی قرمز برای مایعات قابل اشتعال یا مواد آتش زا استفاده می*شود.
4- حروف سیاه روی زرد برای جامدات قابل اشتعال و مواد اكسیدكننده هستند.
5- حروف سیاه روی سفید برای مخازن اسید می*باشد.