تجهيزات ايمني موسسات آب و فاضلاب :
•لباس ضد گازهاي شيميائي مدل MKF-06 :
•اين لباس عايق كامل نسبت به نفوذ هرنوع گازي بوده، سيستم لباس يكپارچه وكاملاٌ بسته و مجهز به محفظه كوله اي مخصوص جهت استقرار سيستم تنفسي كپسول دار بوده، جنس لباس ازPVCتقويت شده ومقاوم درمقابل حرارت وسوختن است.لباس داراي لنزباگسترة ديد بسيار وسيع مي باشد. اين لباس ساخت چين و داراي تائيديه مراجع ذيصلاح كشور متبوع مي باشد.
•توجّه داشته باشيد که لباس فوق فقط با کمک يک مدل دستگاه تنفسي کوله اي قابل استفاده ميباشد.

•لباس ضد مواد شيميائي:
•لباس يکسره با سرپوش متصل به خود تماما" از جنس Nylprene (آميزه اي از نايلون صنعتي با روكش دوطرفه synthetic neoprane rubber و لايه نهائي hypalon) و نيز مدلدو تکه بلوز شلواري بدون سرپوش، مقاوم در مقابل اغلب مواد شيميائي مورد استفاده در صنايع ، اين لباسها داراي استاندارد CE است و ساخت شركت TACCONI ايتاليا مي باشند.

•لباس مقاوم در مقابل مواد شيميائي مدلMKF-07 ) FFH-3) :
•اين لباس عايق کامل درمقابل نفوذ موادشيميائي مايع وتاحدودي بخارات متصاعد از موادشيميائي است. لباس يکپارچه ونسبتاٌ بسته بوده، چکمه ها با مکانيزم دوخت حرارتي الصاق فيزيکي کامل شده ودر ناحيه سرآستين ها لباس با تمهيد دو جداره کردن غيرقابل نفوذ شده و در اطراف صورت نيز از مکانيزم مشابه برخوردار مي باشد.
•جنس لباس از PVC تقويت شده مقاوم در مقابل حرارت وسوختن مي باشد. اين لباس براي استفاده باماسکهاي تمام صورت وتجهيزات تنفسي نظيرسيستم هاي تنفسي بسيارمناسب مي باشد.
•لباس نيم تنه مقاوم شيميايي مدل FW2-1-29 :
•اين لباس از جنس PVC مقاوم آستردار ملحق شده به چکمه هاي ايمني از جنس PVC داراي کفه و پنجه فولادي، توليد شده است و در مقابل اغلب مواد شيميايي و آلودگيهاي بيولوژيکي و زيست محيطي مقاوم بوده و با توجه به ساختار فيزيکي آن براي ورود به چاه ها، کانالهاي آب و فاضلاب شهري و صنعتي، ورود به مخازن آلوده به مواد شيميايي،کار در تونلهاي پر رطوبت توأم با آلودگي شيميايي و پروژه هاي سد سازي وعمراني بسيار مناسب ميباشد.
•ضمنا" اين لباس براي ماهيگيري و کار در موسسات دريايي و شيلات نيز بسيار مناسب مي باشد.

•سيستم تنفسي براي موقعيت هاي اضطرار مدل SK1203 :
•اين سيستم تنفسي داراي سيلندر فولادي 300 بار 2 ليتري با هود از جنس PVC نرم با لنز وسيع و ماسک ويژه در داخل هود به همراه کيف حمل مخصوص و براي طول مدت 15 دقيقه کارکرد ساخته شده است. سيستم داراي استاندارد CE و ساخت شرکت SPASCIANI ايتاليا مي باشد.
•سيستم تنفسي فرار سري BVF :
•مدل سيستم حمايل دار و داراي سيلندرهاي 3 ليتري از جنس فولادي ياكامپوزيت سبك مي باشد. فشار كاري سيستم 300 بار و طول مدت استفاده حدود 30 دقيقه با ماسك فشار مثبت مدل TR2002 از نوع A (ويژه سيستمهاي تنفسي) و BN(دومنظوره و قابل استفاده با سيستمهاي تنفسي و فيلترهاي شيميائي مدل پيچي) مي باشد.


•سيستمهاي تنفسي سري RN:
•مدل اين سيستم ها كوله اي و در ظرفيت هاي مختلف از جمله داراي سيلندرفولادي 6 ليتري، فشار كاري 300 بار و 60 دقيقه كاركرد ، سيستم هائي با سيلندرهاي كامپوزيت 300 بار با ظرفيتهاي مختلف از جمله 8/6 ليتر و 68 دقيقه كاركرد، 9 ليتري 90 دقيقه كاركرد ، دوقلو با دوسيلندر 8/6 ليتري و 136 دقيقه كاركرد ، دو قلو با دوسيلندر 9 ليتري و 180 دقيقه كاركرد موجود مي باشند.
•تمام سيستم هاي فوق مجهز به ماسكهاي فشار مثبت مدل TR2002 با جنس لاستيكي و يا سيليكوني از نوع A ويژه سيستم هاي تنفسي و BN (دومنظوره و قابل استفاده با سيستمهاي تنفسي و فيلترهاي شيميائي مدل پيچي) ميباشند.

•چهار شاخه تنفسي:
•اين وسيله براي استفاده همزمان دو نفر از يک سيستم تنفسي و يا استفاده همزمان يک نفر از دو سيستم حفاظت تنفسي مختلف به کار ميرود.