بازرسی ایمنی چیست؟

بازرسی ایمنی به منظور مشخص کردن میزان و نحوه جاری شدن ملاحظات ایمنی در محیط کار صورت میگیرد و شامل موضوعات متعددی از جمله:

 • -سازگاری شرایط محیط کار با ملاحظات ایمنی
 • - تدوین و بکارگیری مقررات ایمنی
 • - جاری بودن استانداردهای ایمنی در محیط کار
 • - رعایت اصول ایمنی در انجام کار
 • - تدوین و جاری بودن خط مشی ایمنی
 • - برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی اثربخشی آموزش های ایمنی
 • - طراحی و استفاده از مجوز های کاری
 • - اندازه گیری و پایش پیوسته آلاینده های محیط کار
 • - تدوین و به کارگیری برگه اطلاعات ایمنی مواد
 • - وجود و مطلوب بودن وضعیت تجهیزات ایمنی
 • - بررسی ، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث
 • - مناسب بودن وضعیت ایمنی / HSE پیمانکاران


انواع بازرسی ایمنی از نظر مرجع بازرسی ( مزایا و معایب )

* بازرسی خارجی: مزیت بازرسی خارجی منجر به ایجاد نگرشی جامع تر نسبت به مشکلات می شود و اشکال آن هزینه زیاد و عدم آشنایی بازرسان با جزئیات محیط کار می باشد
* بازرسی داخلی : مزیت بازرسی داخلی آشنایی بازرسان با فعالیت ها و عملیات در محیط کار می باشد و هزینه کم این بازرس ها . عادت کردن به شرایط موجود ، جانبداری و توجیه عدم انطباق ها از معایب این بازرسی می باشد.