 هرگز از وسایل تحت فشار معیوب استفاده نگردد.
 در گرم کردن و سرد کردن وسایل شیشه ای تحت فشار باید وسواس بسیار به خرج داد.
 هرگز بیش از نصف حجم وسایل شیشه ای تحت فشار پر نگردد.
 هرگز از وسایل تحت فشار به تنهایی استفاده نگردد.
خطرات سيلندرهاي گاز فشرده
خطراتی که سیلندهای گاز در آزمایشگاهها و محیط های صنعتی ایجاد می نمایند به دو دسته زیر تقسیم می گردد:
 خطرات شيميايي
 خطرات فيزيکي
خطرات شيميايي سيلندرهاي محتوي گاز
1- آزاد شدن گاز موجود در سيلند و کاهش اکسيژن محيط در نتيجه ايجاد خفگی
2- قابليت اشتعال برخي از گازهاي موجود در سيلندرها و ايجاد آتش سوزي
3- درصورت صدمه به شير خروجي سيلندر صدمات جدي ايجاد مي گردد

خطرات فيزيکي سيلندرهاي محتوي گاز
جابجايي سيلندرهاي گاز باعث ايجاد خطرات جدي مي گردد. رعايت نکات زير به هنگام جابجايي آنها ضروري است:
 جابجايي سيلندرها به کمک دوچرخه مخصوص انجام شود.
 به منظور حفاظت از شير تخليه گاز حتماً در حين جابجايي درپوش آن بسته باشد.
نکات ايمني استفاده از سيلندرهاي گاز
 سيلندرها حتماً بايستي به ديوار زنجير يا در کف آزمايشگاه و محفظه مخصوص قرار گيرند.
 سيلندرها در مسير تردد عموم نباشند.
 سيلندرهايي که حاوي مواد قابل اشتعال هستند دور از حرارت قرار گيرند.
 براي اطمينان از نوع گاز موجود فقط به رنگ سيلندر اکتفا ننماييد.
 از ريگلاتور مخصوص هر سيلندر استفاده گردد.
 هرگز خودتان اقدام به پر نمودن مجدد سيلندر نکنيد.
دستگاههای تحت خلاء
ورود ناگهانی و سریع یک مایع و یا ایجاد یک شوک مکانیکی و یا حرارتی می تواند تا حد انفجار خطرناک باشد.
 تبخیر در خلاء
 تقطیر در خلاء
 صاف کردن در خلاء