آموزش نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردي :
کلیه کارکنان باید در ارتباط با تجهیزات حفاظت فردي پیش بینی شده جهت ایمن سازي فعالیت آنها
آموزشهاي لازم را دیده باشند . برنامه آموزش تجهیزات حفاظت فردي بایستی شامل موارد زیر باشد :
-1 علل استفاده از تجهیزات حفاظت فردي
-2 چگونگی تعیین نوع تجهیزات حفاظتی
-3 تشریح قابلیتها و محدودیتهاي تجهیزات حفاظت فردي
-4 تشریح روش صحیح بکارگیري تجهیزات حفاظت فردي
-5 ایجاد زمینهاي جهت استفاده عملی کارگر از تجهیزات حفاظت فردي
-6 تشریح نحوه نگهداري و بازرسی و پاکسازي و نظافت تجهیزات حفاظت فردي

نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردي :
کلیه سرپرستان و مجریان پروژهها باید نسبت به استفاده از تجهیزات حفاظت فردي توسط کارکنان تحت ·
سرپرستی خود در محیط کار نظارت داشته باشند .
مسئولیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردي توسط کارکنان پیمانکار به عهده سرپرست ذیربط در سازمان ·
پیمانکار است.
مسئولیت نظارت و کنترل استفاده از تجهیزات حفاظت فردي توسط کارکنان و افراد پیمانکار و ارائه آموزشهاي ·
ایمنی هر پروژه است . / hse لازم ایمنی به عهده مسئول
لازم است کلیه کارکنان شاغل در پروژه در هنگام کار از کفش ایمنی استفاده نمایند.
استفاده از کلاه ایمنی به هنگام کار و تردد در کارگاه براي کلیه افراد ضروري است . ·
کلیه پیمانکاران و مشاورین ناظر موظف به تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردي بین کارکنان خود با توجه به ·
ضوابط و الزامات این دستورالعمل میباشد .
مشاور طرح موظف است در صورت مشاهده موارد و یا وصول گزارش ایمنی مبنی بر عدم استفاده از تجهیزات ·
حفاظت فردي توسط کارکنان و افراد پیمانکار اقدامات انضباطی به شرح زیر به عمل آورد .
1. مرحله اول تخلف : اخطار شفاهی
2. مرحله دوم تخلف: اخطار کتبی

ارزیابی تجهیزات حفاظتی مورد استفاده :
مسئولیت بازرسی و ارزیابی تجهیزات حفاظت فردي در اختیار برعهده هریک از کارکنان میباشد . در این
ارتباط لازم است که کارگران با عنایت به آموزشهاي ارایه شده نسبت به بازرسی روزانه تجهیزات حفاظت فردي
خود اقدام نموده و در صورت وجود هرگونه نقص، موارد را به سرپرستان خود اطلاع دهند .