كميته ها و ساختارهای ايمنی
همانطوري كه مي دانيم دو سرويس براي انجام خدمات بهداشت حرفه اي وجود دارد ، يكي سرويس نظارتي و ديگري سرويس اجرايي است . كه انجام خدمات ايمني و حفاظت فني در برنامه هاي اين دو سرويس جايگاه ويژه اي دارد .

  • سرويس نظارتي خدمات بهداشت حرفه اي : بر اساس ماده 96 قانون كار به منظور اجراي صحيح قانون كار و ضوابط حفاظت فني ، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف مشخص تشكيل گرديده است . و ماده هاي قانوني 97 ، 98 ، 99 تا 106 در مورد وظايف و اختيارات بازرسان كار در قبال مسائل ايمني و حفاظت فني كارخانجات و كارگاههاي تحت نظارت آنان توضيحات تكميلي ارائه مي دهند .

· سرويس اجرايي خدمات بهداشت حرفه اي : بر اساس مواد قانوني مربوط به كليات حفاظت فني و بهداشت حرفه اي ، كارفرما ملزم به اجراي برنامه هاي ايمني و حفاظت فني به عنوان يـكي از برنامه هاي خدمات بهداشت حرفه اي در صنعت تحت نظارت خود مي باشد . يكي از مهـمترين وظايف متخصصين ايمني در صنايع تشكيل كميته هاي ايمني و حفاظت فني مي باشد .
**كميته حفاظت فني و بهداشت كار : بنا به ماده 93 قانون كار ، به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها ، در كارگاههايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ضروري تشخيص دهند ، كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد كه تبصره ها و آيين نامه هاي قانون كار توضيحات تكميلي در مورد كميته مذكور را ارائه مي دهند .در موارد 7 گانه آيين نامه كميته حفاظت و بهداشت كار شرايط و خصوصيات تشكيل كميته هاي ايمني به طور كامل تشريح شده است .