آموزش ايمنی و برنامه های اجرايی آن در صنعت

هنگامي كه مدير كل صريحاً ملزوم شد مسئوليتهاي اوليه ايمني را به عهده بگيرد و زماني كه اصول اخلاق ايمني مورد توافق قرارگرفت و همچنين مجموعه اي از اصول ايمني و استانداردها فراهم شد وبه دنبال آن يك خط مشي كلي ارائه گرديد ، آن وقت است كه اساس كار پي ريزي شده است، ولي در واقع قبل از اين كه افراد كاري را انجام دهند لازم است كه بدانند چگونه آنرا انجام دهند واين تنها با آموزش به آنها امكان پذير مي باشد . لذا شركت نياز به يك خط مشي آموزش ايمني دارد . نخستين هدف آموزش ايمني در صنايع ، درك مسئوليتها فردي ايمني توسط هر كس يعني از مديريت ارشد تا جديدترين فرد استخدام شده مي باشد . مسئوليت ايمني كاركنان و آموزش آنها در همه سطوح بر عهده مديريت مي باشد. هدف ديگر آموزش ، گسترش فرهنگي است كه به موجب آن هر كس با خود آگاهي نسبت به ايمني بطور ايمن عمل نمايد .
در فصل پنجم قانون كار مصوبه 1372 موضوع آموزش فني و حرفه اي مورد تأكيد قرار گرفته است و آموزش هاي مختلف كارگران قبل از شروع و در حين كار به صورت دوره اي براي افزايش مهارت و آگاهيها ضروري انگاشته شده است .