ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار
موضوعات:

 • مقدمه
 • چشم انداز ارگونومی
 • هزینه ها و دست آوردهای ارگونومی
 • اجزای ارگونومی
 • الف) ارگونومی سخت افزار
 • ب) ارگونومی محیطی
 • پ) ارگونومی نرمافزار یا ارگونومی شناختی
 • ت) ارگونومی کلان
 • ارزیابی های ارگونومیک محیط کار
 • اختلالات اسكلتی- عضلانی مرتبط با کار
 • عوامل مؤثر در وقوع اختلالات اسكلتی- عضلانی
 • پوسچر یا وضعیت بدن هنگام کار
 • ارزیابی پوسچر به روش RULA
 • ارزیابی پوسچر به روش REBA
 • ارزیابی پوسچر به روش QEC
 • انجام ارزیابی
 • الف) ارزیابی ناحیه ی کمر
 • پ) ارزیابی ناحیه ی مچ دست/دست
 • امتیازگذاری
 • ارزیابی پوسچر به روش ROSA
 • حمل دستی بار
 • ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار
 • ارزیابی فعالیت های هل دادن، کشیدن و حمل بار
 • الف) ارزیابی هل دادن بار
 • ب) ارزیابی کشیدن بار
 • پ) ارزیابی حمل بار
 • ارزیابی بار کار جسمانی
 • ارزیابی میزان کار نسبت به ظرفیت انجام کار
 • اندازه گیری حداکثر توان هوازی
 • اندازه گیری میزان کار
 • دسته بندی کارهای جسمانی از نظر مصرف انرژی
 • تعیین زمان استراحت
 • نوبتکاری
 • مشكلات ناشی از نوبتکاری
 • اثر نوبتکاری بر عملكرد و بهره وری
 • راهكارها و توصیه ها برای بهبود شرایط نوبت کاری
 • گزینش افراد برای نوبتکاری
 • توصیه هایی در مورد برنامه ریزی نوبتکاری
 • نظام های 11 ساعتی
 • برنامه مداخله ارگونومی در محیط کار
 • اجزای برنامه ی ارگونومی در محیط کار
 • الف) آنالیز محیط کار
 • ب) کنترل مخاطرات و پیشگیری از آنها (بهبود شرایط کار)
 • مدیریت پزشكی
 • آموزش
 • اصول بهسازی و اصلاح ایستگاه کار در ارگونومی
 • ابزار دستی (HAND TOOLS)
 • آناتومی دست
 • انواع چنگش (GRIP)
 • اصول طراحی ارگونومیک ابزار دستی
 • طراحی برای کاربرد ایمن ابزار دستی
 • ایستگاههای کار اداری
 • تنظیم صندلی و سطح کار
 • عوامل محیطی در کار با کامپیوتر
 • ایستگاه های کار نشسته، ایستاده و نشسته- ایستاده
 • نقاط قوت و ضعف کار نشسته
 • ایستگاه کار نشسته- ایستاده
 • انتخاب وضعیت بدن هنگام کار
 • توصیه هایی برای انتخاب وضعیت بدن هنگام کار
 • نشانگرها و کنترلها
 • درجه بندی در نشانگرها
 • توصیه هایی برای طراحی درجه ها
 • حروف و شكل آنها
 • کنترلها
 • کلیدهای چكشی
 • اهرم های دستی
 • کلیدهای گردان
 • سوئیچ های گردان
 • کلیدهای گردان برای گردش های مداوم
 • کلیدهای گردان یا چرخشی- قطاعی نوک تیز
 • هندلها
 • فرمانها
 • پدالها
 • کنترلهای اضطراری
 • سازگاری نشانگرها و کنترلها
 • منابع


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]