سیكلون :

یکی دیگر از وسایل جمع آوری و نمونه برداری از آیروسل ها با استفاده از نیروی ثقل و اینرسی می باشد که برای جداسازی ذرت قابل استنشاق از غیر قابل استنشاق بکار می رود و برای نمونه برداری های فردی بسیار استفاده می شود – سیلکون ها از یک بخش استوانه و یک بخش مخروطی ناقص تشکیل شده است . هوا از ورودی وارد و شروع به دوران می کند و به سمت پایین می رود ذرات که اینرسی زیاد دارند با جداره برخورد می کنند و به سوی مخروط سقوط می کنند و ته نشین می شوند که می توان آن ها را تخلیه کرد . ذرات ریز از جریان هوا تابعیت نمی کنند و به سمت بالا و فیلتر حرکت می کنند و بدام می افتند که همان قابل استنشاق هستند وقتی از جنس پلاستیک باشد در اثر الکترواستیاتیکی ذرات کوچک نیز به دام می افتند . وسیله ای است کوچک که احتیاج به سطح پوشاننده هم ندارد و احتمال ورود مجدد ذرات به داخل جریان هوا وجود ندارد . و برای جمع آوری آیروسل های مایع نیز به کار می رود .