کاربرد میکروسکوپ در ارزشیابی هوا
مطالعه کیفی و کمی ذرات معلق در هوا
بخشی از آلاینده های معلق در هوا مواد جامد بسیار کوچکی می باشند که از نظر خواص شیمیایی خنثی و یا فعال بوده و ممکن است به اشکال مختلف بلوری و یا بی شکل ، اصطلاحات بنام ذرات Particulates و یا الیاف Fibres مشاهده گردند . ارزشیابی ذرات معلق در هوا ممکن است بر اساس نوع و ترکیب شیمیایی ساختار گرد وغبار انجام شود .
با توجه به روشهای نمونه برداری و آنالیز کمی ، ارزشیابی آلاینده هایی مانند فلزات ، اکسیدها و نمکهای جامد معلق در هوا اکثرا به روشهای شیمیایی مانند روش تیتراسیون ها ، روش اسپکتروفتومتری مادون قرمز ، نور مرئی ماوراء بنفش و یا اتمیک ابزوربشن و غیره انجام می شود . ذرات و الیافی که در اثر عملیات مختلف استخراج مواد معدنی ایجاد و یا در اثر تغیی و تبدیلات ناشی از مراحل مختلف تولید در هوا پراکنده می شوند ، با وجود اینکه از نظر خواص شیمیایی خنثی و بی اثر محسوب می گردند ، نتایج مطالعات انجام شده و اطلاعات آماری نشان می دهد که ، عملکرد فیزیکی و شیمیایی ذرات و الیاف در موقع تماس با نسوج و یا بافتهای مختلف بدن از جمله پوست ، مجاری تنفسی ، حبابچه های ششی .... و غیره بعلت اشکال بلوری تیز و برنده ای که دارند ، بعضی از بیماریهای شغلی را موجب می گردند . در ارزشیابی تعدادی از آلاینده های بلوری شکل فعال و یا خنثی ، با وجود در اختیار بودن روشهای کلاسیک آنالیز شیمیایی ، روشهای اختصاصی و استاندارد به جهت داشتن مزایا و برتریهایی از جمله سهولت انجام کار ارزانی و سرعت عمل مورد توجه قرار گرفته است .
بطور کلی مطالعات کیفی ذرات و الیاف بیشتر مربوط به چگونگی شکل ظاهری و چگونگی رفتار و سقوط و ته نشین شدن آنها در شرایط حاکم بر اعمال حیاتی دستگاه تنفسی می باشد، که از این طریق ذرات و الیاف بر اساس خواص فیزیک نوری که دارا می باشند ، از جمله شکل ظاهری ، میزان انکسار مضاعف Birefringence و ضریب شکست نوری Refractive نوع آنها شناسایی می گردد .
در مطالعه کمی ، هدف اصلی تعیین مقدار آلاینده موجود در اتمسفر می باشد که برای این منظور با توجه به اطلاعات و مطالعات کیفی انجام شده نوع و ساختار آلایند تعیین و سپس با استفاده از روشهای رایج ، ارزشیابی کمی صورت می گیرد . بطور کلی ارزشیابی کمی آلاینده هایی که به شکل ذرات و یا الیاف در هوا معلق می باشند ، ممکن است به کلی از روشهای زیر انجام گردد :
1- روش وزنی Gravimetric methods
2- روش اندازه گیری ابعاد و شمارش ذرات ( Size Distribution & Counting techniques )