مقایسه نتایج نمونه برداری چند ساعته با حدود مجاز مواجهه شغلیبرخی مواقع مشاهده شده است که هنگام سنجش آلاینده های محیط کار، چندین اندازه گیری محیطی در نقاط گوناگون محل کار انجام می گیرد. از این اندازه گیری ها میانگین گرفته می شود و عدد به دست آمده را با حد مواجهه شغلی (OEL) مقایسه شده یا نمونه برداری کمتر از 8 ساعت را با این حدود مقایسه می کنند و مقدار آلودگی به اشتباه گزارش می شود.
این مقایسه صحیح نیست. باید توجه نمود که:

  • حدود مواجهه شغلی بر اساس مواجهه های هشت ساعته هستند.
  • حدود مواجهه شغلی بر اساس نمونه برداری های فردی از ناحیه تنفسی کارکنان می باشند.

عدم آشنایی با اصول ارزیابی عوامل شیمیایی محیط کار و روش های نمونه برداری، منجر به وقوع این اشتباه شده است. نوشتن مطالب علمی در کتاب های نمونه برداری و آموزش در سطح کشور از جمله اقداماتی است که تاکنون در این زمینه انجام شده است اما جهت جلوگیری از وقوع این اشتباه، لازم است موارد زیر نیز در نظر گرفته شود:

  • آموزش به کارشناسان، نظارت بر شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و برگزاری امتحانات ادواری
  • ارزیابی مواجهه کارکنان توسط افراد دارای صلاحیت در زمینه بهداشت حرفه ای
  • مطالعه دقیق کتاب حدود مواجهه شغلیپیام: اندازه گیری های محیطی، نماینده مواجهه واقعی فرد نیستند و مقایسه آنها با حدود مواجهه شغلی اشتباه است.

لینک کوتاه این مطلب:
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]