راهنمای ارزیابی بیوآئروسل ها در محیط کار
موضوعات:

فصل یکم: کلیات و تعاریف علمی

 • مقدمه
 • تعاریف علمی
 • آئروسل
 • بیوآئروسل
 • تقسیم بندی بیوآئروسلها
 • بیوآئروسلهای زنده
 • بیوآئروسلهای غیر زنده
 • نمونه برداری در داخل و خارج
 • اثرات بهداشتی
 • عوارض عفونی
 • بیماریهای تنفسی
 • سرطان
 • هدف و دامنه کاربرد دستورالعمل

فصل دوم: الزامات ارزیابی بیوآئروسلها در محیط کار

 • استراتژی ارزیابی
 • ارزیابی سلامتی افراد
 • تعیین مکان
 • تعیین فرضیه
 • نمونه برداری
 • آنالیز دادهها و فرضیه

فصل سوم: ارزیابی اولیه، شناسایی و اصول نمونه برداری از بیوآئروسلها

 • آلودگی به میکروارگانیسم
 • منابع میکروارگانیسم ها
 • پراکنده کنندهها
 • ارزیابی ریسک خطرات بیوآئروسلها
 • کنترل مواجهه با بیوآئروسلها
 • ضرورت توجه به ماهیت کار در انتخاب استراتژی کنترل

فصل چهارم: اندازه گیری بیوآئروسلها و اصول عملکرد دستگاه های سنجش بیوآئروسلها

 • کلیات نمونه برداری از بیوآئروسلها
 • محل نمونه گیری
 • روش برخورد
 • ایمپکتور Biostage
 • ویژگیهای Biostage Impactor
 • مراحل انجام نمونه برداری با Biostage Sampler
 • دستگاه های SAS
 • دستورالعمل کار با Versatrap
 • روش فیلتراسیون
 • Button Sampler
 • نمونه برداری در مایع
 • نمونه بردار Biosampler
 • راندمان بالاتر نمونه برداری در مدت زمان طولانی نمونه برداری در مقایسه با ایمپینجر
 • شناوری کمتر ذرات
 • کاهش برگشت مجدد ذرات در هوای خروجی از نمونه بردار
 • تجزیه نمونه ها
 • میکروسکوپ
 • روشهای مبتنی بر کشت
 • انتخاب وسیله
 • زمان نمونه برداری
 • دانسیته سطحی ذرات بیوآئروسل نمونه برداری شده
 • زمان بهینه برای نمونه برداری

فصل پنجم: معرفی استانداردهای موجود در مواجهه با بیوآئروسلها

 • شرایط کنونی حدود مجاز مواجهه با بیوآئروسلها
 • سایر تلاشها
 • دسته بندی یافته ها
 • غبارات آلی
 • اندوتوکسین
 • آنزیم های پروتئینی

فصل ششم: روش ارزیابی مواجهه شغلی با بیوآئروسلها

 • بیوآئروسل های داخلی و خارجی
 • بیوآئروسل های قابل انتقال و غیر قابل انتقال

فصل هفتم: باکتریها، اندوتوکسین و مشاغل در معرض خطر

 • منابع بیوآئروسلها در محیط کار
 • انواع بیوآئروسلها
 • باکتریها
 • واحدهای اندازه گیری
 • اندوتوکسین
 • اثرات مواجهه با اندوتوکسین
 • اولین خطر برای مواجهه با اندوتوکسین در محیط کار
 • اثرات بهداشتی (سلامتی) اندوتوکسین
 • دستورالعمل های پیشنهاد شده
 • حد مواجهه شغلی اندوتوکسین در هلند
 • مواجهه با اندوتوکسین در کارگاه های کشاورزی
 • موارد استفاده از LAL
 • نکات مهم در اندازه گیری
 • منابع