اصول کلی نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار
1- تعیین هدف از نمونه برداری
2- تعیین محل نمونه برداری
3- تعیین مدت نمونه برداری
4- تعیین حجم هوای نمونه برداری
5- تعیین تعداد نمونه
برنامه ریزی جهت عملیات نمونه برداری و تجزیه :
در این برنامه ریزی باید پیش بینی های لازم جهت وسایل ، مواد شیمیایی ، پرسنل و نحوه کار بعمل آید ، و چنانچه مشکلاتی در نحوه انجام کار وجود دارد باید از قبل آنها را پیش بینی نمود.
برنامه ریزی کاری می تواند بصورت ذیل باشد :
الف : شروع کار
ب : تعییین محل نمونه برداری
ج: تعیین تعداد نمونه
د: نمونه برداری
ه: روش حمل نمونه
و: مدت زمان نگهداری نمونه
ز: روش آماده سازی نمونه جهت تجزیه
ح: تجزیه
ط: محاسبات
ی: مقایسه غلظت بدست آمده با مقادیر پیش بینی شده