بطری ماریوتی:
از وسایل استاندارد اولیه بوده و حجم کلی هوا را اندازه گیری می کند. در داخل بطری مذکور آب ریخته می شود و وسیله مورد نظر را برای کالیبراسیون در سر راه این بطری قرار می دهند.هنگامی که آب از داخل این بطری خارج می شود هوا به داخل آن راه می یابند. حجم آب خارج شده از بطری ،برابر با حجم هوایی است که وارد آن می شود. برای به دست آوردن این حجم، ممکن است ظرف مدرجی را در زیر شیر بطری قرار داد و یا اینکه خود بدنه بطری مدرج باشد و یا، با حاصل ضرب اختلاف ارتفاع در سطح قاعده بطری حجم مربوطه را بدست آورد.در بطری ماریوتی باید توجه داشت که دهانه بطری به گونه ای با شد که نشتی هوا وجود نداشته باشد تا فقط هوایی که از در وسیله مورد نظر برای کالیبراسیون عبور می کندبه بطری راه یابد. این وسیله برای کالیبراسیون وسایلی که دارای فلویی در حدود چند سی سی تا 500 سی سی بر دقیقه می باشند وسیله بسیارمناسبی است.