گاز متر تر:
داخل گازمترتر یک طبلک وجود دارد که به چهارمحفظه تقسیم شدهو در مایعی غوطه ور است.هوا یا گاز وارد یک محفظه شده و از محفظه دیگر که در بالای استوانه قرار دارد خارج میشود،این امر سبب چرخش طبلک شده و به وسیله عقربه دستگاه نشان داده میشود .استفاده مدام از دستگاه باعث استهلاک آن شده بنابراین هر چند وقت یکبار باید کالیبره شود.

گاز متر خشک:
گازمترخشک شبیه کنتور گاز خانگی است و از دو کیسه دیافراگمی که بهم مرتبط هستند و یک وسیله شمارنده تشکیل شده .جریان هوایی ورودی سبب پر شدن کیسه ها میگردد و زمانی که یکی از کیسه ها پر از هوا یا گاز میشود، سپس کیسه دیگری به طور مکانیکی تخلیه شده و در نتیجه کنتور یا وسیله شمارش یک شماره می اندازد ، از گازمتر خشک جهت اندازه گیری حجم زیاد هوا و معمولا برای کالیبره کردن پمپ الکتریکی و روتامتر استفاده میگردد .برای کالیبره کردن گازمترخشک میتوان از گازمترتر کالیبره شده و یا یک گازمتر خشک کالیبره شده استفاده کرد.