پمپ نمونه بردار فردی:
این نوع پمپ بخاطر ابعاد کوچک به راحتی به کمر کارگر بسته شده و مورد استفاده قرار میگیرد، این پمپ دارای دبی پاینی است و از وسایل استاندارد ثانویه محسوب شده به همین دلیل مدام نیاز به کالیبره شدن دارد.ساده و پرکاربرد ترین روش کالیبره آن کالیبراسیون با فلومتر حباب و صابون میباشد.

پمپ آکاردونی:
این گونه پمپ ها دارای حجمی ثابت و محدود هستند بطوریکه پمپی که در شکل روبه رو مشاهده میفرماید با هر بار فشار 100mlهوا را مکش میکند،نقطه مثبت این پمپ ها نیاز نداشتن به کالیبراسیون است و برای مطمئن شدن از درست بودن آنها کافیست پمپ را جمع کرده و هنگام رها کردن با انگشت ورودی آن را مسدود کنیم باز نشدن آن نشانه کالیبره بودن است.

پمپ پیستونی:
این پمپ هم مثل پمپ آکاردونی نیازی به کالیبراسیون ندارد.دارای حجم ثابت و معینی هستند ، پمپ روبه رو دارای دو ظرفیت 100ml و 150ml است.در موقع استفاده از این پمپ باید دقت شود تا آهسته پیستون را به سمت خارج بکشیم و با نشانه موجود روی سوپاپ آن را قفل کرده و نمونه برداری را در مدت30_60s ادامه دهیم.