تعیین قطر ذرات :
جهت اندازه گیری قطر ذرات گراتیکول مورد نظر را درون اکولرمیکروسکوپ قرار داده و پیچ تنظیم را می چرخانیم تا ذره مورد نظر بین 2 خط گراتیکول قرار گیرد . آنگاه با خواندن عددی که در کنار گراتیکول نوشته شده می توانیم قطر ذرات می توانیم قطر ذره را بدست آوریم .