پایش بیولوژیکی محیط کار
فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعریف پایش بیولوژیک
 • اهداف پایش بیولوژیک
 • نقش پایش بیولوژیک در ارزیابی مواجهات شغلی
 • مزایا و محدودیت های پایش بیولوژیک
 • کاربردهای عملی شاخص های بیولوژیک
 • پایش فردی کارگران به صورت دوره ای
 • پایش گروهی کارگران
 • ارزیابی اپیدمیولوژیکی
 • زمان نمونه برداری
 • عوامل مداخله گر
 • مواجهه همزمان باچند ماده سمی در محیط کار
 • شاخصه ای بیولوژیکی مواجهه
 • نمادهای ملاحظات
 • تغییرات تحت بررسی در شاخص های بیولوژیکی مواجهه
 • ارتباط مواجهه با دوز داخلی و اثرات

فصل دوم: طراحی و اجرای برنامه پایش بیولوژیک در محیط کار

 • مراحل اصلی برنامه پایش بیولوژیک
 • مرحله اول: تعریف اهداف برنامه
 • مرحله دوم: انتخاب اشخاص ذیصلاح برای اجرای برنامه
 • مرحله سوم: تعریف استراتژی پایش
 • توسعه استراتژی های عمومی
 • مرحله چهارم: مشورت با شاغلین و مسئولین
 • مرحله پنجم: بحث و توافق با ذینفعان
 • مرحله ششم: تدوین دستورالعمل برای جمع آوری، ذخیره سازی، حمل و تجزیه نمونه و ضمانت کیفی
 • جمع آوری نمونه
 • ذخیره نمونه
 • حمل نمونه
 • تجزیه نمونه و ضمانت کیفی
 • مرحله هفتم: مقایسه با مقادیر مرجع و تفسیر نتایج
 • عوامل موثر بر تفسیر نتایج پایش بیولوژیک
 • مرحله هشتم: اطمینان از انجام به موقع عملیات، ارزیابی نتایج و اثربخشی برنامه

فصل سوم: جمع آوری، نگهداری و حمل نمونه های بیولوژیک

 • زمان نمونه برداری
 • عوامل مداخله گر
 • روشهای نمونه گیری
 • نمونه ادرار
 • نمونه خون
 • نمونه هوای بازدم
 • مقبولیت نمونه ادرار
 • جنبه های اخلاقی

فصل چهارم: روشهای تجزیه و تعیین مقدار

 • اندازه گیری فلزات سنگین
 • مقدمه
 • خلاصه ای از توکسیکو توکسیکو کینتیک فلزات
 • آرسنیک (As)
 • آلومینیوم(Al)
 • آنتیموان (Sb)
 • بریلیوم (Be)
 • جیوه (Hg)
 • سرب (Pb)
 • سلنیوم (Se)
 • کادمیوم (Cd)
 • کبالت (Co)
 • کروم (Cr)
 • منگنز (Mn)
 • نیکل (Ni)
 • وانادیوم (V)
 • اندازه گیری حلالهای آلی
 • مقدمه
 • خلاصه ای از توکسیکو کینتیک حلالها
 • روشهای ارزیابی بیولوژیکی مواجهه با حلالهای آلی
 • آفتکشها
 • مقدمه
 • حشره کشهای ارگانو فسفره
 • شاخصهای بیولوژیکی اثر
 • شاخصهای بیولوژیکی مواجهه
 • متابولیتهای آلکیل فسفات
 • بقایای هیدرولیتیک
 • کارباماتها
 • شاخصهای بیولوژیکی اثر
 • شاخصهای بیولوژیکی مواجهه دیتیوکارباماتها
 • شاخصهای بیولوژیکی مواجهه پیرتروئیدهای صناعی
 • شاخصهای بیولوژیکی مواجهه ارگانوکلره ها
 • شاخصهای بیولوژیکی مواجهه تریازینها
 • شاخصهای بیولوژیکی مواجهه
 • مشتقات کومارین
 • شاخصهای بیولوژیکی اثر
 • چرخه ویتامین K
 • شاخصهای بیولوژیکی مواجهه علف کشهای فنوکسی
 • شاخصهای بیولوژیکی مواجهه ترکیبات آمونیوم چهارتایی
 • شاخصهای بیولوژیکی مواجهه سایر آفتکشها
 • دینیترو ارتو کروزول (DNOC)
 • پنتاکلروفنل
 • نتیجه گیری

فصل پنجم: ضمانت کیفی و محاسبات

 • انتخاب روش
 • کنترل کیفی داخلی
 • ارزیابی کیفی خارجی
 • کنترل کیفی قبل از تجزیه
 • کنترل کیفی بعد از تجزیه
 • محاسبات
 • اصلاح نتایج از طریق رقیق نمودن ادرار
 • منابع
 • پیوستها
 • پیوست 1: شاخص های بیولوژیکی مواجهه
 • پیوست 2: تغییرات تحت بررسی در شاخص های بیولوژیکی مواجهه
 • پیوست 3: نمونه فرم رضایت نامه شرکت در برنامه پایش بیولوژیک
 • پیوست 4: مدیریت نمونه های بیولوژیک
 • پیوست 5: روشهای تجزیه سموم شیمیایی در ماتریکس های بیولوژیک
 • پیوست 6: جدول تبدیل واحدها


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 2.4 Mb
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 150
موضوعات مرتبط:
راهنمای ارزیابی بیوآئروسل ها در محیط کار
راهنمای ارزیابی و اندازه گیری تنش های دمایی در محیط کار
راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار
راهنمای محاسبات حدود مجاز برای مخلوط ترکیبات شیمیایی
اندازه گیری و ارزیابی پرتوها در محیط کار
اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار
تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیايی
ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار