راهنمای محاسبات حدود مجاز برای مخلوط ترکیبات شیمیایی


موضوعات:

مقدمه

تعاريف
حدود مجاز مواجهه

 • متوسط وزني- زماني
 • حد مجاز شغلي كوتاه مدت
 • حد مجاز شغلي سقفيكاربرد رابطه مخلوط مواد برای حالت اثرات افزايشی

 • محدوديتها و موارد خاص
 • مثالهای حد مجاز شغلی برای مخلوط ها

مخلوط معرفی بسته نرم افزاری مواد شيميايی Mixie جهت محاسبه حدود مجاز

 • راهنمای استفاده از MiXie ويرايش 2014
 • ساختار MiXie
 • آناليز سطح 1: اثرات افزايشي
 • آناليز سطح 2الگوی پيشنهادی منطبق با حدود مجاز مواجهه ايران

 • كدبندی اثرات
 • توصيف و گروهبندی اثرات
 • فهرست بندی مواد شيميايي بر اساس گروهبندی اثرات بهداشتي
 • جدول حدود مجاز مواجهه با كدبندی اثرات

منابع


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]