تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیايی

برای برنامه های کاری غیرمتعارف

 • مقدمه
 • تعاريف
 • حدود مجاز مواجهه
 • متوسط وزني- زماني
 • حد مجاز شغلي کوتاه مدت
 • حد مجاز شغلي سقفي
 • محدوده های نوسان
 • مقايسه حد مجاز مواجهه شغلی STEL و TWA با حد مجاز
 • مواجهه شغلي سقفی
 • حدود مجاز مخلوط مواد شیمیايی
 • مدلهای تصحیح حدود مجاز مواجهه
 • مدل بريف و اسكالا
 • مدلهای فارماکوکینتیك
 • مدل پیشنهادی دانشگاه مونترال و IRSST
 • واژه های اختصاصي
 • شرايط استفاده از مدل
 • فرآيند تصحیح حدود مجاز
 • مثالهايي از تصحیح حدود مجاز
 • ابزار کمكي رايانه ای برای محاسبه حد مجاز تصحیح شده
 • کدبندی روش تصحیح آلاينده های شیمیايي
 • منابع


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]