سیستم اطلاعات مواد خطرناک در محل کار

HAZARDOUS MATERIALS AWARENESS
 • سیستم مزبور به منظور کاهش خطرات در کار طراحی شده است.
 • این سیستم به 8 گروه از شناسه گرها تقسیم شده و ویژگی کارگاهی به تفکیک اقدامات اشاره می کند.
 • اشکال شناسه گر با حروف لاتین در هشت دسته تقسیم می گردد.
 • این اشکال مشخص کننده نوع کاربری و در کارگاه و یا کانتینر مورد نظر است.
 • این شناسه گرها به کاربر این امکان را میدهد که در صورت مشاهده این اعلائم نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم بر اساس نوع کار اقدام ایمن انجام دهند.

ساب کلاس های هشت گانه سیستم اطلاعات مواد خطرناک در محل کار

 • ساب کلاس A گازهای تحت فشار
 • ساب کلاس B مواد با قابلیت سوختن و شعله ور شدن
 • ساب کلاس C مواد اکسید کننده
 • ساب کلاس D مواد عفونی و سمی بخش یک
 • ساب کلاس D مواد غفونی و سمی بخش دو
 • ساب کلاس D مواد عفونی و سمی بخش سه
 • ساب کلاس E مواد خورنده
 • ساب کلاس F مواد واکنش پذیر بسیار خطرناک


ساب کلاس A گازهای تحت فشار

 • گازهای قابل قابل اشتعال
 • گازهای غیر سمی و اشتعال پذیری
 • گازهای سمی