حدود مجاز شغلی گازهای در معادن

ماده 280 : ميزان گازهاي مضر در هواي معدن نبايد از مقادير حدود تماس شغلي عوامل بیماری زا مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي زير تجاوز كند:

نوع گازها تماس کوتاه مدت (STEL) متوسط سنجش زمانی (TWA)
1- منواکسید کربن (CO) 200 PPM 35 PPM
2- گاز سولفور هیدروژن (SH2) 15 PPM 10 PPM
3- گاز دی اکسید گوگرد (SO2) 5 PPM 2 PPM
4- گاز دی اکسید کربن (CO2) 30000 PPM 5000 PPM
5- گاز اکسید ازت 50 PPM 1 PPM
6- گاز هیدروژن H2 نیم درصد
7- گاز ازت N2 در 79 درصد