مایعات و گازهای سرما زا
گازهايي که در دماهاي پايين به مايع و يا جامد تبديل شده اند.
همچون : هليوم مايع، نيتروژن مايع، يخ خشک و...
نكات ايمني استفاده از تركيبات سرمازا
 در محل کار بايستي تهويه مناسب انجام گيرد.
 استفاده از دستکش مخصوص اجباري است.
 استفاده از ماسک مخصوص صورت اجباري است.
 حمل و نقل اين مواد بايد طبق شيوه هاي تاييد شده انجام شود.
 درصورت استفاده از بالابر در حمل اين مواد، ظروف آنها بايد بسيار مستحکم باشد.