راهنمای ارزیابی و اندازه گیری تنش های دمایی در محیط کار
مقدمه:
در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در مشاغل مختلف در معرض طیف وسیعی از عوامل زیانآور و آلاینده های محیطکار قرار دارند که این امر پیامدهای بهداشتی ناگواری را به همراه داشته و امکان ابتلا به بیماریهای شغلی را افزایش خواهد داد.

با توجه به ضرورت برخورداری شاغلین از محیط کار سالم و نیاز مبرم کشور به حدود و معیارهایی برای تمایز محیطهای کاری سالم و ناسالم، ویرایش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی در مرکز سلامت محیط و کار تدوین شد و با امضاء وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید.
با عنایت به ماده 34 قانون کار که رعایت حدود مندرج در کتاب مذکور را برای صاحبان صنایع، کارفرمایان الزام آور نموده است و بر اساس بازخوردهای واصله از کاربران مختلف این کتاب از سراسر کشور، اعم از کارشناسان بهداشت حرفه ای و متخصصان طب کار، اعضاء محترم هیأت علمی و کارشناسان صنایع، بر آن شدیم تا با کمک اساتید تجربی که در کمیته تدوین حدود مجاز همکاری نمودهاند، راهنماهای فنی هر بخش از این کتاب را در 1 جلد با موضوعات مختلف، به منظور تسهیل استفاده کاربران تدوین نماییم تا کاربران به کمک توضیحات تکمیلی و مثالهای عنوان شده در این راهنماها، با توان بیشتری نسبت به تفسیر حدود مجاز مندرج در این کتاب و به کارگیری نتایج حاصل از آن اهتمام ورزند و از محدودیتهایی که ممکن است پدید آید آگاهی داشته باشند و بیش از پیش بتوانند تفسیر صحیحی از مقایسه این حدود مجاز با وضعیت مواجهات آسیب رسان محیط کار بهداشت آورند.
لازم به ذکر است، به منظور دسترسی بیشتر کاربران، این راهنماها بر روی تارنماهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وبدا)، معاونت بهداشتی و مرکز سلامت محیط و کار قرار خواهد گرفت. در انتها وظیفه خود میدانم از زحمات ارزشمند جناب آقای دکتر ایرج علی محمدی که در تألیف و خانم مهندس فاطمه صادقی و آقای مهندس حمید اقتصادی که در نظارت و تدوین این راهنما همکاری نموده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
سر فصل ها:

فهرست مطالب صفحه
مقدمه

 • 1-جنبه های قانونی در ارتباط با استرسهای محیط کار
 • 2- مشكلات ناشی از شرایط جوی نامساعد
 • الف) جنبه ایمنی
 • ب) جنبه بهداشتی
 • 3- شرایط جوی محیط کار و شاخص های آن
 • 4- تعاریف علمی
 • 5- راه های تبادل حرارت بدن با محیط
 • 1-5 جابجایی
 • 2-5 تابش
 • 3-5 تبخیر
 • 4-5 متابولیسم
 • 5-5 تأثیر لباس
 • 6- هدف
 • 7- دامنه کاربرد
 • 8- وسایل و دستگاه های سنجش شرایط دمایی در محیط های کار
 • 1-8 دماسنج
 • 2-8 دماسنج تر
 • 3-8 دماسنج گویسان
 • 4-8 بادسنج پره ای
 • 5-8 بادسنج های حرارتی
 • 6-8 : دماسنج کاتا
 • 7-8 هیدروگراف
 • 8-8 ترمو هیدرومتر دیجیتالی
 • 9-8 رطوبت سنج چرخان
 • 10-8 رطوبت سنج آسمن
 • WBGT-11-8 متر
 • 9- شاخص های استرس گرمایی و شاخصهای مورد قبول OEL
 • الف) شاخصهای تجربی:
 • ب) شاخصهای تحلیلی:
 • 10- الزامات بازرسی استرس گرمایی در محیط کار
 • 11- اهداف اندازه گیری استرس گرمایی
 • 12- برنامه اندازه گیری و ارزیابی استرس گرمایی (تعیین ایستگاه های سنجش زمان مناسب اندازه گیری)
 • 13- روش کشوری اندازه گیری و ارزیابی استرس گرمایی در محیط کار
 • 1-13 اندازه گیری عوامل محیطی
 • WBGT -2-13 محاسبه شاخص
 • 3-13 طبقه بندی بار کاری
 • 4-13 برنامه کار - استراحت
 • 14- برنامه ریزی جهت کنترل مواجهه با استرس گرمایی و حفاظت فردی
 • 1-14 کنترل گرما در منبع تولید
 • 2-14 جایگزینی
 • 3-14 تهویه عمومی
 • 4-14 کنترل در محل
 • 5-14 کنترل گرمای تابشی
 • 6-14 برنامه های بهداشتی و کنترلهای اجرایی
 • 15- جنبه های بهداشتی و اثرات مواجهه شغلی با گرما و رطوبت
 • 1-15 عوارض خفیف ناشی از گرما
 • 2-15 عوارض شدید ناشی از گرما
 • 16- شاخص های استرس سرمایی و شاخص های مورد قبول OEL
 • 1-16 سرمایش عمومی
 • 2-16 سرمایش موضعی
 • 17- الزامات بازرسی استرس سرمایی در محیط کار
 • 18- اهداف اندازه گیری استرس سرمایی
 • 19- برنامه اندازه گیری و ارزیابی استرس سرمایی (تعیین ایستگاه های سنجش زمان مناسب اندازه گیری)
 • 1-19 تعیین هدف اندازه گیری
 • 2-19 گردآوری اطلاعات دقیق از کارگاه
 • 3-19 تعداد و تعیین محل ایستگاه های اندازه گیری
 • 20- معرفی دستگاه های اندازه گیری استرس سرمایی
 • 21- روش کشوری اندازه گیری استرس سرمایی در محیط کار
 • 22- روش ارزیابی استرس سرمایی در محیط کار
 • 23- برنامه کار- استراحت توأم با گرم شدن بدن
 • 24 جنبه های بهداشتی و اثرات مواجهه شغلی با سرما
 • 1-24 آسیب های عمومی
 • 2-24 آسیب های موضعی
 • 25 برنامه ریزی جهت کنترل مواجهه با استرس سرمایی و حفاظت فردی
 • 1-25 کنترل مبتنی بر سازه
 • 2-25 برنامه پیشگیری از اثرات سرما
 • 3-25 حفاظت فردی
 • 4-25 کنترل های مدیریتی
 • منابع
 • پیوست: دستورالعمل وارد نمودن نتایج اندازهگیریها در سامانه مرکز سلامت محیط و کار[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 1.9 Mb
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 88