ارزشیابی محیط سرد
حدود استانه مجاز استرس سرما به منظور پیشگیری از اثار شدید تنش سرما (هیپوترمی) و آسیب های ناشی از آن طراحی شده است و شرایطی از مواجهه با سرما را توضیح می دهد که تقریبا افراد می توانند مکررا بدون آنکه اثرات زیان آوری بر سلامتی آنها گذاشته شود با سرما مواجهه یابند. هدف از حدود آستانه مجاز, پیشگیری از پایین افتادن دمای عمقی بدن (دمای عمقی رمشهای معمول اندازه گیری دمای معقد تعیین می شود) به کمتر از 96.8 F و آسیب های سرمایی بر اعضای انتهایی بدن است. در صورتی که تنها یک مواجهه اتفاقی شغلی با محیط های سرد پیش آید, افت دمای عمقی تا حد (95F) , 35درجه سانتیگراد مجاز می باشد. به طور کلی هدف از آستانه مجاز, حفاظت از تمام قسمت های بدن بویژه دست ها, پاها و سر در مقابل آسیب های سرما می باشد.
درد در قسمت های انتهایی بدن ممکن است اولین اخطار وجود احتمال خطر تنش های سرمایی باشد. در طول مواجهه با سرما, هنگامی که دمای بدن (95F) 35 درجه سانتیگراد نزول می کند, لرز شدید رخ می دهد که باید بعنوان نشانه خطر برای کارگران در نظر گرفته شود و مواجهه با سرما برای کلیه کارگرانی که دچار لرز شدید شده اند بلافاصله قطع گردد, چون کار مفید جسمانی و فکری محدود می شود.
موضوعات:


  • سرمایش عمومی (تعریف میزان عایق مورد نیاز IREQ)
  • شاخص خنک کنندگی باد (WCI)
  • تعریف و محاسبه مدت مواجهه توصیه شده (DLE)
  • سرمایش موضعی ( محیط های سر پوشیده, محیط های رو باز)
  • ارزشیابی عملی محیط های سرد
  • معادلات تبادل حرارتی (تعیین میزان تبادل حرارت از راه تنفس, تعیین میزان تبادل حرارت از راه تنفس تبخیر پوستی, تعیین مقاومت منتجه تبخیری لباس و لایه هوای مرزی, تعیین فاکتور مساحت لباس, تعیین ضریب انتقال حرارت از راه جابجایی, تعیین سرعت نسبی جریان هوا, تعیین ضریب انتقال حرارت از راه تابش)
  • معیارهای فیزیولوژیکی در مواجهه با سرما


[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 1.4 MB
نوع فایل: PDF
منبع: [فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]