چند نمونه سوال تستی پرتو غیریونیزان 1. کدام دسته از تشعشعات ماورابنفش قابلیت عبور از شیشه را ندارد؟
 1. UVA
 2. UVB
 3. UVC
 4. همه موارد


2- طول موج 185-100 نانومتر مربوط به کدام دسته از امواج ماورابنفش است؟


 1. UVA
 2. UVB
 3. UVC
 4. ماورابنفش در خلا


3- کدام یک از تشعشعات ماورابنفش جهت ضدعفونی و باکتری کشی استفاده می شود؟


 1. UVA
 2. UVB
 3. UVC
 4. موارد 2 و 3 صحیح است


4- واحد یکای دوز جذب شده UV کدام است؟


 1. j/cm2
 2. w/m2
 3. watt
 4. BTU/m2


5- در UV index از چه میزان کمتر شرایط مواجهه در حالت LOW می باشد؟


 1. 2
 2. 3
 3. 5
 4. 7


6- پرتوهای نوری شامل کدامیک می باشند؟

 1. Vis-UV-IR
 2. Vis
 3. IR-UV
 4. Vis-IR


7- کدامیک از خصوصیات اسپکترو رادیومترها نیست؟

 1. نیاز به آموزش دقیق برای کار با دستگاه
 2. ارزان قیمت
 3. قابلیت اندازه گیری چگالی پرتو در هر طول موج
 4. دقت بسیار بالا


8- واحد چگالی شدت موثر در ارزیابی تشعشعات UV کدام است؟

 1. j/cm2
 2. w/m2
 3. watt
 4. J/S