اندازه گیری و ارزیابی پرتوها در محیط کار
اندازه گیری و ارزیابی پرتوها و میدانها در محیط کار
موضوعات:

 • مقدمه
 • پرتو فرابنفش
 • منابع طبیعی و مصنوعی
 • اثرات بهداشتی پرتو فرابنفش
 • کمیت بیان پرتو فرابنفش
 • حدود مجاز مواجهه
 • وسایل و روش های اندازه گیری
 • حفاظت در مواجهه با پرتو فرابنفش
 • پرتو مادون قرمز
 • اثرات بهداشتی پرتو مادون قرمز
 • حدود مجاز مواجهه
 • وسایل و روش های اندازه گیری
 • حفاظت در مواجهه با پرتو مادون قرمز
 • پرتوهای مایکرو ویو و رادیو فرکانسی
 • منابع مایکرو ویو و رادیو فرکانسی
 • میدانهای انتشار امواج
 • اثرات بیولوژیکی پرتوها
 • روش های اندازه گیری پرتوها
 • کمیت های بیان شدت امواج
 • وسایل اندازه گیری پرتوها
 • اندازه گیری میدانهای با فرکانس خیلی پایین VLF
 • اندازه گیری میدانهای با فرکانس فوق العاده پایین ELF
 • اندازه گیری میدانهای مغناطیسی پایا
 • حدود مجاز مواجهه پرتوها
 • حفاظ گذاری پرتوهای مایکرو ویو و رادیو فرکانسی
 • پرتو لیزر
 • انواع لیزر
 • تقسیم بندی لیزر بر اساس سطح مخاطره زایی
 • روش اندازه گیری پرتو لیزر
 • انواع وسایل رادیومتری
 • حدود مجاز مواجهه لیزر
 • اصول حفاظت در مواجهه با پرتوهای لیزری
 • پرتوهای یونساز
 • اثرات بهداشتی پرتوهای یونساز
 • کمیت های بیان پرتوهای یونساز
 • آشکارسازی پرتوهای یونساز
 • حدود مجاز مواجهه
 • اصول حفاظت در مقابل پرتوهای یونساز
 • منابع

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]