مواد خفقان آور شیمیاییمواد خفقان آور شیمیایی بعلت داشتن اثر شیمیایی از طریق مداخله در فرایند تحویل اکسیژن و فرایند متابولیک مانع برداشتن طبیعی اکسیژن نسوج می شود. بعبارت دیگر این مواد در اکسیژنه کردن نسوج٬ هر چند هم که خون دارای اکسیژن کافی باشد٬ اختلال ایجاد می کند. از خفقان آور های شیمیایی می توان منواکسید کربن٬ سیانید هیدروژن و سولفید هیدروژن نام برد.

هر کدام از این گازهای خفقان آور های شیمیایی به صورت کامل در فایل پیوست شده زیر قرار گرفته شده است که می توانید آن را دانلود کنید.
کد:
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
[bdl1]0383574[/bdl1]