کالیبراسیون
جهت اطمینان از صحت ودقت کار اندازه گیری توسط تراز سنج صوت کالیبراسیون لازم میباشد . منظور از کالیبراسیون استاندارد نمودن وسیله مورد نظر بایک وسیله استاندارد مطمئن میباشد .
کالیبراسیون به دو صورت انجام میشود :
کالیبراسیون داخلی – کالیبراسیون خارجی

کالیبراسیون داخلی
برخی از دستگاههای تراز سنج میتوانند مدارهای داخلی خود را غیر از میکروفن به صورت داخلی کالیبره نمایند . این عمل بدون استفاده از کالیبراتور بوده وبا انتخاب دکمه مناسب هنگام روشن بودن دستگاه بر روی تراز معینی ( معمولا" 94 دسی بل ) کالیبره میشود . این کار اگر چه لازم است اما کافی نیست و برای اطمینان باید کالیبراسیون خارجی صورت گیرد.

کالیبراسیون خارجی
این کار توسط یک مولد صوتی استاندارد صورت میگیرد . این مولد کالیبراتور استاندارد یا پیستون فون است . این دستگاه در فرکانسهای معینی مثلا" KHZ 1 یا HZ 250 تراز معینی از صوت خالص برابر 94 یا 114 دسی بل تولید میکند . کالیبراسیون خارجی با توجه به دستورالعمل دستگاه ترازسنج صورت میگیرد . دستگاه تراز سنج را روی حا لت سرعت SLOW ٬ شبکه A و حالت SPLrms قرار داده آنگاه پس از نصب کالیبراتور بر روی میکروفن و روشن نمودن کالیبراتور وترازسنج ٬ به وسیله پیچ تنظیم که بر روی ترازسنج تعبیه شده است عمل کالیبراسیون انجام میگردد. لازم به ذکر است که باید اندازه میکروفن ورابط کالیبراتور متنا سب بوده وخلاصی نداشته باشد . تغییرات فشار هوا حداکثر به اندازه 3/0 دسی بل بر کالیبراسیون موثر میباشد .