ملاحظات کنترل ارتعاش تجهیزات


در بسیاری از موارد مشاهده می شود که تجهیزات صنعتی بدون هیچگونه فونداسیون یا لرزه گیر بر روی زمین قرار داده شده اند و حتی بسیار دیده شده است که تجهیزاتی مانند میکسر، آسیاب، پمپ یا هواکش صنعتی در نیم طبقه سالن های تولید نصب شده اند. این گونه خطاها سبب می گردد که دستگاه های ارتعاشی از همان ابتدا یا پس از مدت زمان کوتاهی، علاوه بر استهلاک تجهیزات، انتقال ارتعاش به بدن کارگران برای ایشان عوارض مختلفی به دنبال داشته باشد. علاوه بر موارد فوق، اپراتوری ناصحیح، نگهداری ناقص و عدم تعمیرات به موقع نیز می تواند سبب تشدید ارتعاش تجهیزات گردد. برای پیشگیری از ارتعاشات ناخواسته تجهیزات باید حتما روی سطح زمین نصب شوند.
نیم طبقه ها و دیوار جرم کافی برای اتکای سیستم ارتعاش تجهیزات ندارد و به راحتی اجازه تولید و انتقال ارتعاش را می دهد. فونداسیون تجهیزات به صورت منفرد باید روی سطح زمین پیش بینی شود. تا در صورت خرابی، ارتعاش به سایر دستگاه ها منتقل نشود. جرم فونداسیون باید بین 1.5 تا 3 برابر جرم تجهیز باشد تا بتواند اتکای مناسبی را برای کنترل ارتعاش ایجاد کند.
تجهیزات نباید مستقیماً روی کف یا فونداسیون قرار گیرند یا حتی پیچ و یا جوشکاری شوند، زیرا این عامل باعث تشدید ارتعاش و خرابی دستگاه می شود. نقطه اتصال تجهیزات روی فونداسیون در محل پایه ها باید مجهز به عایق ارتعاشی یا لرزه گیر باشد. انتخاب نوع عایق ارتعاشی باید متناسب با ماهیت ارتعاش تجهیز شامل دامنه جابجایی و شتاب و فرکانس غالب آن خواهد بود. یکی از عوامل مهم در کنترل ارتعاش، اپراتوری صحیح، نگهداری و سرویس تجهیزات و تعمیرات به موقع آنها است. لذا باید همواره دستورالعمل هایی برای این کار تدوین و اجرا گردد و شرح وظایف اپراتور و بخش تعمیر و نگهداری در آن مشخص شده باشد.

پیام: نصب تجهیزات ارتعاشی در محل مناسب، ایجاد فونداسیون، استفاده از عایقهای ارتعاشی، اپراتوری و نگهداری صحیح آنها می تواند به کنترل ارتعاش کمک نماید.
منبع: تجربیات علمی بهداشت حرفه ای از دکتر رستم گلمحمدی و مهندس مریم فرخ زاد