روش محاسبه ضریب کاهندگی گوشی

فرمول هایی که osha بیان کرده است:


  • اگر اندازه گیری در شبکه C بود، فرمول زیر استفاده می گردد:

[2 / (ضریب کاهندگی ذکر شده بر روی گوشی حفاظتی)] - شدت صدا(dBc) = شدت صدایی که به گوش می رسد (dB)


  • اگر اندازه گیری در شبکه A بود، فرمول زیر استفاده می گردد:

[2/(7- ضریب کاهندگی ذکر شده برروی گوشی حفاظتی) ] - شدت صدا (dBA) = شدت صدایی که به گوش می رسد (dB)
نکته: در استاندارد OSHA برای بالا بردن درجه اطمینان 50 ٪ فاکتور ایمنی (NRR) نوشته شده روی گوشی ها محاسبه می گردد، به همین دلیل در فرمول فوق ضریب کاهندگی تقسیم بر 2 می شود.

فرمول هایی که استاندارد niosh بیان کرده است


  • در ایرماف ها برای بالا بردن درجه اطمینان 25 ٪ از ضریب کاهندگی (NRR) نوشه شده روی گوشی ها کسر می گردد، به همین دلیل در فرمول فوق ضریب کاهندگی منهای 3/4NRR می شود.
  • در ایر پلاگ های قابل تغییر شغل برای بالا بردن درجه اطمینان 50٪ فاکتور ایمنی (NRR) نوشه شده روی گوشی ها محاسبه می گردد، به همین دلیل در فرمول فوق ضریب کاهندگی منهای بر 1/2NRR می شود.
  • در ایرپلاگ های ثابت برای بالا بردن درجه اطمینان فقط 70٪ فاکتور ایمنی (NRR) نوشه شده روی گوشی ها محاسبه می گردد، به همین دلیل در فرمول فوق ضریب کاهندگی منهای 1/3NRR می شود.


نکته
: لازم به ذکر است ضریب کاهندگی ثبت شده روی گوشی ها بر اساس dBC می باشد و جهت تبدیل آن به dBA باید 7 دسی بل از آن کسر گردد.